Ulf-avtals logga.

Organisation

Under 2024 förbereder vi en ny organisation som ska träda i kraft 1 januari 2025, då försöksverksamheten ULF övergår till permanent verksamhet.

Fram tills dess gäller den ursprungliga organisationen, där fyra lärosäten har huvudansvaret för verksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte leder arbetet i en nod. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten, som vart och ett samverkar med skolhuvudmän. Totalt deltar 27 lärosäten och cirka 200 skolhuvudmän i verksamheten.

grupper kollegor

Nationell samordning

På nationell nivå finns en strategisk samordningsgrupp för nationell ULF-strategi (ULF-S) och en operativ samordningsgrupp (ULF-O). De två grupperna består av representanter från lärosäten och skolhuvudmän och har uppdraget att ta fram underlag som kan ligga till grund för politiska beslut om en permanent organisation för och finansiering av ULF från 2025.

ULF-S är en undergrupp till Sveriges universitets- och högskolors förbunds expertgrupp för lärarutbildning, och består av fyra lärosätes- och fyra skolhuvudmannarepresentanter, samtliga på ledningsnivå.

ULF-O arbetar på uppdrag av ULF-S, men även på uppdrag av de fyra huvudansvariga universitetens rektorer, och består av fyra lärosätes- och fyra skolhuvudmannarepresentanter plus en ordförande från sektorn och en vice ordförande från huvudmannasidan.

Utöver dessa grupper finns en referensgrupp till ULF-O bestående av de fackliga organisationerna. Huvudmannarepresentanter och fackliga företrädare utses av respektive organisationer.

Ledamöter i ULF-S för mandatperioden 2022-07-01 – 2024-12-31:

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
Åke Ingerman, dekan, Göteborgs universitet
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Jonas Tosteby, vicerektor, Högskolan i Dalarna
Ingrid Carlgren, Idéburna skolors riksförbund
Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund
Monica Sonde, Utbildning och arbetsmarknad, SKR
Per-Arne Andersson, Ifous

Ledamöter i ULF-O för mandatperioden 2022-07-01 – 2024-12-31:

Elisabet Nihlfors, ordf, ULF/lärosäten
Karin Hermansson, vice ordf, Ifous
Maria Jarl, Göteborgs universitet
Lars Olsson, Uppsala universitet
Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet
Ola Lindberg, Umeå universitet
Tobias Olsson, Malmö universitet
Maria Andrée, Stockholms universitet
Katarina Arkehag, skolchef, Örebro kommun
Veronica Sülau, forskningsledare, Fridaskolorna
Sarah Stridfeldt, skolchef, NTI Gymnasiet
Anna Ullenius, skolchef, Sunne kommun
Niklas Risberg, Piteå kommun
Birgitta Henecke, Malmö stad
Niclas Westin, Stockholm stad