Organisation

Fyra lärosäten har fått huvudansvaret för försöksverksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte leder arbetet i en nod. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten. Noderna arbetar främst med samverkansmodeller, övergripande verksamhetsplanering, fördelning av medel och kunskapsutbyte inom noden. Noderna har rådgivande organ med representation från både akademi och skolhuvudman. Totalt deltar 25 lärosäten i försöksverksamheten, inklusive de nodansvariga universiteten. Samverkan inom ULF sker på flera sätt: 

  • Samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman organiseras genom överenskommelser i form av lokala ULF-avtal. 
  • Samverkan sker mellan lärosäten och huvudmän inom de fyra noderna.

  • Samverkan sker på nationell nivå mellan medverkande lärosäten. I början av försöksverksamheten sker den framförallt mellan de fyra lärosäten som har huvudansvar.

Bild 1: Försöksverksamheten organiseras genom fyra noder bestående av lärosäten och skolhuvudmän. Se större bild

Skolhuvudman och lärosäte bedriver tillsammans praktiknära forskning, i ett ömsesidigt utbyte som genererar kunskap och utveckling för båda parter.
Bild 2: Skolhuvudman och lärosäte bedriver praktiknära forskning i en strukturerad process som präglas av ömsesidigt utbyte och lärande hos båda parter.Nationell samordningsgrupp

För övergripande samordning av försöksverksamheten och för löpande dialog med aktörer på nationell nivå koordineras arbetet av en samordningsgrupp bestående av företrädare för ansvariga universitet. Företrädarna har ledningsansvar för lärarutbildning vid respektive universitet.

Samordningsgruppens medlemmar:
Maria Jarl, Göteborgs universitet
Magdalena Taube, Göteborgs universitet
Jesper Haglund, Karlstads universitet
Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet
Stina Westerlund, Umeå universitet
Eva Lindgren, Umeå universitet
Anna Brunner Cederlund, Uppsala universitet
Lars Olsson, Uppsala universitet

Ständig sekreterare: Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2022-01-25