Organisation

Fyra lärosäten har huvudansvaret för verksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte leder arbetet i en nod. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten, som vart och ett samverkar med skolhuvudmän. Noderna arbetar främst med samverkansmodeller, övergripande verksamhetsplanering, fördelning av medel och kunskapsutbyte inom noden. Noderna har rådgivande organ med representation från både akademi och skolhuvudman. Totalt deltar 25 lärosäten i försöksverksamheten, inklusive de nodansvariga universiteten. Samverkan inom ULF sker på flera sätt: 

  • Samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman organiseras genom överenskommelser i form av lokala ULF-avtal. 
  • Samverkan sker mellan lärosäten och huvudmän inom de fyra noderna.

  • Samverkan sker på nationell nivå mellan de fyra noderna och genom de två nationella samordningsgrupperna, varav en är operativ och en strategisk.

Bild 1: Försöksverksamheten organiseras genom fyra noder bestående av lärosäten och skolhuvudmän. Se större bild

Skolhuvudman och lärosäte bedriver tillsammans praktiknära forskning, i ett ömsesidigt utbyte som genererar kunskap och utveckling för båda parter.
Bild 2: Skolhuvudman och lärosäte bedriver praktiknära forskning i en strukturerad process som präglas av ömsesidigt utbyte och lärande hos båda parter.Nationell samordning

Den 1 juli 2022 inrättades två nya grupperingar på nationell nivå: en strategisk samordningsgrupp för nationell ULF-strategi (ULF-S) och en operativ samordningsgrupp (ULF-O). De två grupperna består av representanter från lärosäten och skolhuvudmän och har uppdraget att ta fram underlag som kan ligga till grund för politiska beslut om en permanent organisation för och finansiering av ULF från 2025.

ULF-S inrättas som en undergrupp till Sveriges universitets- och högskolors förbunds expertgrupp för lärarutbildning, och består av fyra lärosätes- och fyra skolhuvudmannarepresentanter, samtliga på ledningsnivå.

ULF-O arbetar på uppdrag av ULF-S, men även på uppdrag av de fyra huvudansvariga universitetens rektorer, och består av fyra lärosätes- och fyra skolhuvudmannarepresentanter plus en ordförande från sektorn och en vice ordförande från huvudmannasidan.

Utöver dessa grupper formeras en referensgrupp till ULF-O bestående av de fackliga organisationerna. Huvudmannarepresentanter och fackliga företrädare utses av respektive organisationer.

Ledamöter i ULF-S för mandatperioden 2022-07-01 – 2024-12-31:

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
Åke Ingerman, dekan, Göteborgs universitet
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Jonas Tosteby, vicerektor, Högskolan i Dalarna
Ingrid Carlgren, Idéburna skolors riksförbund
Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund
Monica Sonde, Utbildning och arbetsmarknad, SKR
Per-Arne Andersson, Ifous

Ledamöter i ULF-O för mandatperioden 2022-07-01 – 2024-12-31:

Elisabet Nihlfors, ordf, ULF/lärosäten
Karin Hermansson, vice ordf, Ifous
Maria Jarl, Göteborgs universitet
Lars Olsson, Uppsala universitet
Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet
Ola Lindberg, Umeå universitet
Tobias Olsson, Malmö universitet
Maria Andrée, Stockholms universitet
Katarina Arkehag, skolchef, Örebro kommun
Veronica Sülau, forskningsledare, Fridaskolorna
Sarah Stridfeldt, skolchef, NTI Gymnasiet
Anna Ullenius, skolchef, Sunne kommun
Niklas Risberg, Piteå kommun
Birgitta Henecke, Malmö stad
Niclas Westin, Stockholm stad

Senast uppdaterad: 2023-11-20