Forskare och lärare i samverkan för en bättre religionsundervisning

2021-10-29

Hur väcker man intresse för religionsfrågor hos en grupp elever med ett sekulärt perspektiv? Hur skapar man förståelse för andras livsåskådningar? I en forskningscirkel genomförd inom ULF har sju lärare i religionskunskap i Uppsala kommun studerat och utvecklat sin didaktik med hjälp av en forskare från Uppsala universitet. Resultatet är sju projekt där lärarna testar nya grepp och infallsvinklar i undervisningen. 

religionskunskap
Lärarna i forskningscirkeln har fördjupat sig bl.a. i Karin K Flensners avhandling, där hon gör iakttagelsen att elever tenderar att betrakta religion som något omodernt, främmande och konstigt (den sekularistiska diskursen), men också att religionsämnet uppfat­tas som intressant när det inte handlar om traditionell religion, utan snarare andliga och existentiella perspektiv (den andliga diskursen). 

Religionens roll i samhället har förändrats under de senaste tjugo åren. Från att ha varit ett relativt marginaliserat, privat fenomen, är religion idag någonting som både syns, berör och upprör. När diskussionsklimatet i det offentliga rummet präglas av konflikt, får religionsämnet i skolan än större betydelse. Här finns en arena där ungdomar kan få större kunskap om religion, och samtidigt prata om ämnet på ett civiliserat och konstruktivt sätt. Lärare har en komplex uppgift i att undervisa utifrån samtidens strömningar såväl som elevernas egna erfarenheter. Till deras hjälp finns en alltmer omfat­tande religionsdidaktisk forskning. 

– Vi vet idag mer om hur religionsundervisning kan se ut och vi har bättre kunskaper om elevers tankar om religioner, livsåskådningar och religionsundervisning. Vi vet också mer om hur lärare resonerar i förhållande till sin yrkesroll. För många lärare är det dock svårt att hinna ta del av den forskning som publiceras, och det kan en forsk­ningscirkel ge utrymme för, skriver Malin Löfstedt, Universitetslektor i religionsdidaktik, i det temanummer av Tidskriften Religion & Livsfrågor där projektet presenteras.

Hon har haft den vetenskapliga ledningen för forskningscirkeln Religionskunskap för framtiden – religionsdidaktik för en bättre religionsundervisning, som pågått 2019-2021. Sju lärare i religionskunskap har deltagit i cirkeln. Utifrån gemensamma diskussioner kring aktuell forskning har gruppen utforskat religionsundervisningen i sina egna verksamheter. De har sedan tagit vara på nya insikter genom varsitt utvecklingsprojekt där de testat nya grepp i undervisningen. Ett exempel är projektet ”Gudagott” där elever fått närma sig religionsfrågor utifrån mat och ätande. I projektet ”Att förstå andra genom brevskrivande” har elever med särskilda behov fått anta perspektivet hos personer som söker sig till sekter. Läraren Petra Nordlander skriver:

– Mina elever har lyckats anta rollen som en person som valt en annan väg i livet än sin förälder och kunnat problematisera kring varför personen gjort det valet, samt beskrivit hur det påverkar individens liv. Men det är inte bara eleverna som utvecklats inom ramen för utvecklingsprojektet. Jag har tagit till mig ny forskning, reflekterat över min egen undervisning och testat nya infallsvinklar inom religionskursens arbetsområden.

Andrea Dahlkild
 

TA DEL AV LÄRARNAS UTVECKLINGSPROJEKT

De medverkande lärarna berättar om sina utvecklingsprojekt i artiklar i ett temanummer av Tidskriften Religion & Livsfrågor som du kan ta del av här. Även den forskning som varit teoretisk utgångpunkt för forskningscirkeln presenteras. Tidskriften drivs av Föreningen Lärare i Religionskunskap www.flr.se

”Gudagott” 
Författare: Åsa Nilsson och Josefin Hilton Brown

Hur väcker vi intresse för religionsfrågor i en grupp där det sekulära perspektivet dominerar? Hur kan egna ställningstaganden granskas och omprövas? Med tankar som dessa skapade vi ett moment där elever från olika program fick vrida och vända på resonemang som berör det som är viktigt för oss alla: mat!

Genom sig själv känner man andra och genom andra känner man sig själv
Författare: Sofie Önning

I undervisningen om identitet och identitetsskapande är det viktigt ge eleverna både ett 
inifrån- och utifrånperspektiv. Genom att växla perspektiv kan en djupare förståelse ska-
pas för den egna och andras livsåskådningar. Detta projekt vill öka elevernas förståelse för 
hur en identitet formas samt ge eleverna verktyg att reflektera över olika livsåskådningars 
betydelse för människors identitet.

Som man ropar i skogen får man svar – Religionsundervisning med förankring i elevernas erfarenheter
Författare: Johan Borg

Undersökningar visar att elever tycker att det är intressant och meningsfullt att reflektera 
över livsfrågor. I detta projekt vävs uppgifter där elever får reflektera över livsfrågor 
samman med undervisning om de abrahamitiska religionerna - dels för att öka elevernas 
intresse för religionskunskap men också för att öka måluppfyllelse i ämnet. 

”Jesus läckra klackar går fint ihop med det läckra nattlinnet”
Författare: Kristina Rudbjer

I populärkulturen finner man ofta blinkningar till det religiösa, inte minst i bilder av olika slag. I projektet undersöks huruvida populärkultur kan bidra till ett breddat religionsämne, och i förlängningen minska vi- och dom-tänkandet bland elever när det gäller religion.

Att förstå andra genom brevskrivande
Författare: Petra Nordlander

På en resursskola för elever i behov av särskilt stöd lades fokus på att förstå religiösa individer under arbetsområdet Nya religiösa rörelser. Det var en utmaning för både elever och lärare, men avslutades med ett oväntat gott resultat. 

Att tänka utifrån och inifrån som en hjälp att förstå det abstrakta
Författare: Jonas Rönnbäck

Är det möjligt att förbättra förståelsen av abstrakta idéer genom att låta eleverna låtsas vara andra än sig själva? I detta projekt gjordes ett nytt upplägg med fokus på inifrånperspektiv, för området ”Religion och vetenskap” för att se om detta hjälper elever som tycker det är svårt eller ointressant med abstrakta idéer inom religionsämnet.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Forskare och lärare i samverkan för en bättre religionsundervisning

2021-10-29

Hur väcker man intresse för religionsfrågor hos en grupp elever med ett sekulärt perspektiv? Hur skapar man förståelse för andras livsåskådningar? I en forskningscirkel genomförd inom ULF har sju lärare i religionskunskap i Uppsala kommun studerat och utvecklat sin didaktik med hjälp av en forskare från Uppsala universitet. Resultatet är sju projekt där lärarna testar nya grepp och infallsvinklar i undervisningen. 

religionskunskap
Lärarna i forskningscirkeln har fördjupat sig bl.a. i Karin K Flensners avhandling, där hon gör iakttagelsen att elever tenderar att betrakta religion som något omodernt, främmande och konstigt (den sekularistiska diskursen), men också att religionsämnet uppfat­tas som intressant när det inte handlar om traditionell religion, utan snarare andliga och existentiella perspektiv (den andliga diskursen). 

Religionens roll i samhället har förändrats under de senaste tjugo åren. Från att ha varit ett relativt marginaliserat, privat fenomen, är religion idag någonting som både syns, berör och upprör. När diskussionsklimatet i det offentliga rummet präglas av konflikt, får religionsämnet i skolan än större betydelse. Här finns en arena där ungdomar kan få större kunskap om religion, och samtidigt prata om ämnet på ett civiliserat och konstruktivt sätt. Lärare har en komplex uppgift i att undervisa utifrån samtidens strömningar såväl som elevernas egna erfarenheter. Till deras hjälp finns en alltmer omfat­tande religionsdidaktisk forskning. 

– Vi vet idag mer om hur religionsundervisning kan se ut och vi har bättre kunskaper om elevers tankar om religioner, livsåskådningar och religionsundervisning. Vi vet också mer om hur lärare resonerar i förhållande till sin yrkesroll. För många lärare är det dock svårt att hinna ta del av den forskning som publiceras, och det kan en forsk­ningscirkel ge utrymme för, skriver Malin Löfstedt, Universitetslektor i religionsdidaktik, i det temanummer av Tidskriften Religion & Livsfrågor där projektet presenteras.

Hon har haft den vetenskapliga ledningen för forskningscirkeln Religionskunskap för framtiden – religionsdidaktik för en bättre religionsundervisning, som pågått 2019-2021. Sju lärare i religionskunskap har deltagit i cirkeln. Utifrån gemensamma diskussioner kring aktuell forskning har gruppen utforskat religionsundervisningen i sina egna verksamheter. De har sedan tagit vara på nya insikter genom varsitt utvecklingsprojekt där de testat nya grepp i undervisningen. Ett exempel är projektet ”Gudagott” där elever fått närma sig religionsfrågor utifrån mat och ätande. I projektet ”Att förstå andra genom brevskrivande” har elever med särskilda behov fått anta perspektivet hos personer som söker sig till sekter. Läraren Petra Nordlander skriver:

– Mina elever har lyckats anta rollen som en person som valt en annan väg i livet än sin förälder och kunnat problematisera kring varför personen gjort det valet, samt beskrivit hur det påverkar individens liv. Men det är inte bara eleverna som utvecklats inom ramen för utvecklingsprojektet. Jag har tagit till mig ny forskning, reflekterat över min egen undervisning och testat nya infallsvinklar inom religionskursens arbetsområden.

Andrea Dahlkild
 

TA DEL AV LÄRARNAS UTVECKLINGSPROJEKT

De medverkande lärarna berättar om sina utvecklingsprojekt i artiklar i ett temanummer av Tidskriften Religion & Livsfrågor som du kan ta del av här. Även den forskning som varit teoretisk utgångpunkt för forskningscirkeln presenteras. Tidskriften drivs av Föreningen Lärare i Religionskunskap www.flr.se

”Gudagott” 
Författare: Åsa Nilsson och Josefin Hilton Brown

Hur väcker vi intresse för religionsfrågor i en grupp där det sekulära perspektivet dominerar? Hur kan egna ställningstaganden granskas och omprövas? Med tankar som dessa skapade vi ett moment där elever från olika program fick vrida och vända på resonemang som berör det som är viktigt för oss alla: mat!

Genom sig själv känner man andra och genom andra känner man sig själv
Författare: Sofie Önning

I undervisningen om identitet och identitetsskapande är det viktigt ge eleverna både ett 
inifrån- och utifrånperspektiv. Genom att växla perspektiv kan en djupare förståelse ska-
pas för den egna och andras livsåskådningar. Detta projekt vill öka elevernas förståelse för 
hur en identitet formas samt ge eleverna verktyg att reflektera över olika livsåskådningars 
betydelse för människors identitet.

Som man ropar i skogen får man svar – Religionsundervisning med förankring i elevernas erfarenheter
Författare: Johan Borg

Undersökningar visar att elever tycker att det är intressant och meningsfullt att reflektera 
över livsfrågor. I detta projekt vävs uppgifter där elever får reflektera över livsfrågor 
samman med undervisning om de abrahamitiska religionerna - dels för att öka elevernas 
intresse för religionskunskap men också för att öka måluppfyllelse i ämnet. 

”Jesus läckra klackar går fint ihop med det läckra nattlinnet”
Författare: Kristina Rudbjer

I populärkulturen finner man ofta blinkningar till det religiösa, inte minst i bilder av olika slag. I projektet undersöks huruvida populärkultur kan bidra till ett breddat religionsämne, och i förlängningen minska vi- och dom-tänkandet bland elever när det gäller religion.

Att förstå andra genom brevskrivande
Författare: Petra Nordlander

På en resursskola för elever i behov av särskilt stöd lades fokus på att förstå religiösa individer under arbetsområdet Nya religiösa rörelser. Det var en utmaning för både elever och lärare, men avslutades med ett oväntat gott resultat. 

Att tänka utifrån och inifrån som en hjälp att förstå det abstrakta
Författare: Jonas Rönnbäck

Är det möjligt att förbättra förståelsen av abstrakta idéer genom att låta eleverna låtsas vara andra än sig själva? I detta projekt gjordes ett nytt upplägg med fokus på inifrånperspektiv, för området ”Religion och vetenskap” för att se om detta hjälper elever som tycker det är svårt eller ointressant med abstrakta idéer inom religionsämnet.

Senast uppdaterad: 2023-05-26