Kombinationstjänster för ökad kvalitet i förskola, skola och lärarutbildning

2021-05-10

Karlstads universitet och Arvika kommun har tecknat ett samverkansavtal om kombinationstjänster inom förskola och skola. Kombinationstjänster genomförs inom ramen för ULF och innebär att lektorer i kommunen ägnar delar av sin arbetstid åt praktikutvecklande forskning. Ambitionen är att öka kvaliteten i förskola, skola och lärarutbildning.

Anna Bergkvist, lektor vid Solbergagymnasiet i Arvika, och Emma Nilsson, lektor inom förskoleverksamheten i Arvika kommun, har varsin kombinationstjänst. I samverkan med Karlstads universitet har de ringat in forskningsområden i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Anna Bergkvists fokus är ämnesövergripande arbete, ett behov som aktualiserades i och med coronapandemin. Eleverna upplevde att distansundervisning innebar en ökad arbetsbelastning från flera ämnen samtidigt och uttryckte en önskan om ett bättre samarbete mellan lärarna, vilket även var ett önskemål från lärarna

Anna Bergkvist, lektor i gymnasiet.

- Genom kollegialt lärande utforskar vi och lär oss hur ämnesövergripande arbete kan utvecklas för att gynna elevernas lärande, säger Anna Bergkvist, som arbetar tillsammans med lärare på gymnasieskolorna i Arvika kommun. Gemensamt utforskar vi arbetet systematiskt. Vi tar utgångspunkt i vad eleverna ska lära sig och det som de har svårt att lära sig, funderar över vad vi behöver lära oss och planerar det ämnesövergripande arbetet utifrån det. Sedan utvärderar vi om det leder till att eleverna lär sig bättre.

Emma Nilsson har tillsammans med rektorer inom förskoleverksamheten i Arvika kommun startat forskningscirkeln ”Tillitsbaserad ledning och styrning”. 

Emma Nilsson
Emma Nilsson, lektor i förksolan. 

- Det har varit många diskussioner om vad tillit är och hur det kan förbättra vårt arbete. Tillsammans har vi försökt hitta begrepp som kopplas ihop med tillit och därefter viktat dem. Vi arbetar vidare med begreppen genom aktionsforskning som innebär att vi prövar en förändring för att se om det ökar tilliten. Några exempel är begreppet ”nära ledarskap” där vi nu prövar en förändring genom att en rektor sitter på plats ute i verksamheten och begreppet ”kommunikation” där en annan rektor förändrar upplägget på APT, arbetsplatsträff. 

Forskningen ska komma barn och elever till godo
Både Emma Nilsson och Anna Bergkvist hoppas att deras forskningsprojekt ska leda till en utveckling och förbättring som på sikt ska komma barnen och eleverna till godo.

- Absolut! Låg tillit till rektorer påverkar personalen som i sin tur påverkar barnen. Vi vill att vårt forsknings- och utvecklingsprojekt ska gå hela vägen ner till barngruppen, och det tror vi att det kommer att göra, säger Emma Nilsson.

- Jag tror verkligen på kollegialt lärande. Vi behöver tillsammans reflektera över varför vi gör som vi gör och hur vi kan utveckla och öka vårt ämnesövergripande arbete. Det kan ge vinster för arbetsbelastningen hos både lärare och elever samt främja elevernas lärande, säger Anna Bergkvist. 

Maria Nilsson

Mer om kombinationstjänsterna

Kombinationstjänster vänder sig till lektorer eller motsvarande anställd med utvecklingsuppdrag i förskola/skola hos samverkande skolhuvudmän med Karlstads universitet. Genom deras deltagande i forskningen ges förutsättningar för att skolans och förskolans verksamhet vilar på en vetenskaplig grund. I samverkan med Karlstads universitet ringas forskningsområde och forskningsfrågor in utifrån verksamhetens behov. I och med att anställda med utvecklingsuppdrag har möjlighet till en kombinationstjänst förbättras möjligheterna för samverkan inom forskning och inom olika kompetenssatsningar med koppling till skolans verksamheter och lärarutbildning. Lärdomar och slutsatser från forskningsprojekten ska sedan spridas till samverkanskommuner och till lärarutbildningen.

Strukturen för avtalet mellan Karlstads universitet och Arvika kommun bygger på den så kallade Värmlandsmodellen som används för att involvera yrkesverksamma lärare och förskollärare i lärarutbildningen vid universitetet. Kombinationstjänsterna samfinansieras av medel från ULF och Arvika kommun och forskningen är förankrad i forskningsmiljöer vid Karlstads universitet.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Kombinationstjänster för ökad kvalitet i förskola, skola och lärarutbildning

2021-05-10

Karlstads universitet och Arvika kommun har tecknat ett samverkansavtal om kombinationstjänster inom förskola och skola. Kombinationstjänster genomförs inom ramen för ULF och innebär att lektorer i kommunen ägnar delar av sin arbetstid åt praktikutvecklande forskning. Ambitionen är att öka kvaliteten i förskola, skola och lärarutbildning.

Anna Bergkvist, lektor vid Solbergagymnasiet i Arvika, och Emma Nilsson, lektor inom förskoleverksamheten i Arvika kommun, har varsin kombinationstjänst. I samverkan med Karlstads universitet har de ringat in forskningsområden i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Anna Bergkvists fokus är ämnesövergripande arbete, ett behov som aktualiserades i och med coronapandemin. Eleverna upplevde att distansundervisning innebar en ökad arbetsbelastning från flera ämnen samtidigt och uttryckte en önskan om ett bättre samarbete mellan lärarna, vilket även var ett önskemål från lärarna

Anna Bergkvist, lektor i gymnasiet.

- Genom kollegialt lärande utforskar vi och lär oss hur ämnesövergripande arbete kan utvecklas för att gynna elevernas lärande, säger Anna Bergkvist, som arbetar tillsammans med lärare på gymnasieskolorna i Arvika kommun. Gemensamt utforskar vi arbetet systematiskt. Vi tar utgångspunkt i vad eleverna ska lära sig och det som de har svårt att lära sig, funderar över vad vi behöver lära oss och planerar det ämnesövergripande arbetet utifrån det. Sedan utvärderar vi om det leder till att eleverna lär sig bättre.

Emma Nilsson har tillsammans med rektorer inom förskoleverksamheten i Arvika kommun startat forskningscirkeln ”Tillitsbaserad ledning och styrning”. 

Emma Nilsson
Emma Nilsson, lektor i förksolan. 

- Det har varit många diskussioner om vad tillit är och hur det kan förbättra vårt arbete. Tillsammans har vi försökt hitta begrepp som kopplas ihop med tillit och därefter viktat dem. Vi arbetar vidare med begreppen genom aktionsforskning som innebär att vi prövar en förändring för att se om det ökar tilliten. Några exempel är begreppet ”nära ledarskap” där vi nu prövar en förändring genom att en rektor sitter på plats ute i verksamheten och begreppet ”kommunikation” där en annan rektor förändrar upplägget på APT, arbetsplatsträff. 

Forskningen ska komma barn och elever till godo
Både Emma Nilsson och Anna Bergkvist hoppas att deras forskningsprojekt ska leda till en utveckling och förbättring som på sikt ska komma barnen och eleverna till godo.

- Absolut! Låg tillit till rektorer påverkar personalen som i sin tur påverkar barnen. Vi vill att vårt forsknings- och utvecklingsprojekt ska gå hela vägen ner till barngruppen, och det tror vi att det kommer att göra, säger Emma Nilsson.

- Jag tror verkligen på kollegialt lärande. Vi behöver tillsammans reflektera över varför vi gör som vi gör och hur vi kan utveckla och öka vårt ämnesövergripande arbete. Det kan ge vinster för arbetsbelastningen hos både lärare och elever samt främja elevernas lärande, säger Anna Bergkvist. 

Maria Nilsson

Mer om kombinationstjänsterna

Kombinationstjänster vänder sig till lektorer eller motsvarande anställd med utvecklingsuppdrag i förskola/skola hos samverkande skolhuvudmän med Karlstads universitet. Genom deras deltagande i forskningen ges förutsättningar för att skolans och förskolans verksamhet vilar på en vetenskaplig grund. I samverkan med Karlstads universitet ringas forskningsområde och forskningsfrågor in utifrån verksamhetens behov. I och med att anställda med utvecklingsuppdrag har möjlighet till en kombinationstjänst förbättras möjligheterna för samverkan inom forskning och inom olika kompetenssatsningar med koppling till skolans verksamheter och lärarutbildning. Lärdomar och slutsatser från forskningsprojekten ska sedan spridas till samverkanskommuner och till lärarutbildningen.

Strukturen för avtalet mellan Karlstads universitet och Arvika kommun bygger på den så kallade Värmlandsmodellen som används för att involvera yrkesverksamma lärare och förskollärare i lärarutbildningen vid universitetet. Kombinationstjänsterna samfinansieras av medel från ULF och Arvika kommun och forskningen är förankrad i forskningsmiljöer vid Karlstads universitet.

Senast uppdaterad: 2023-12-19