Skolledarens viktiga och utmanande roll i praktiknära forskning

2020-09-17

För att forskning ska få fäste i en skolorganisation behövs en ledning som stödjer och stärker det nya. Anette Forssten Seiser, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, är som skolledarforskare engagerad i två forskningsprojekt inom ramen för ULF. - Genom att koppla samman didaktisk forskning med forskning om skolutveckling och skolledarskap är vår ambition att bidra till en mer genomgripande och hållbar satsning.

Skolor har krav på sig att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den didaktiska forskningen har en viktig roll i detta arbete, men då behöver ny kunskap få fäste i skolorganisationen.

Anette Forssten Seiser
Anette Forssten Seiser, lektor
vid Karlstads universitet.

- Tyvärr visar både nationell och internationell skolutvecklingsforskning att didaktisk forskning har svårt att få genomslag i hela skolorganisationen. Skolor som organisationer har alltså visat sig vara motståndskraftiga mot förändringar, i synnerhet sådan som är riktade mot skolornas kärnverksamhet, det vill säga lärande och undervisning. Många satsningar försvinner efter en tid då skolor återvänder till att göra på samma sätt som de tidigare gjort, säger Anette Forssten Seiser.

Det är nu skolledningen kommer in i bilden.

- Det är mycket viktigt att skolans rektor är engagerad och delaktig i de satsningar som görs. Rektors ansvar är att leda och verka för den lokala skolans utveckling. Inom skolutvecklingsforskningen finns erfarenheter och kunskaper om hur det kan göras för att olika didaktiska satsningarna ska få fäste i skolans organisation och bli kvar även efter projektets slut.

Många projekt – en utmaning för rektorer
Intresset från skolhuvudmän och rektorer är stort. Men rektorernas utmaning är att det pågår många olika forsknings- och utvecklingsprojekt och de förväntas vara engagerade och delaktiga i de flesta av dem.

- Samtidigt som de ska vara ansvariga för skolans utveckling ska de se till att den dagliga driften flyter på. Vi som skolledarskapsforskare upplever att rektorerna är pressade från många olika håll, mellan skilda viljor och behov. Då kan vi bidra med kunskaper, verktyg och förhållningssätt som hjälper rektorer att tänka långsiktigt och strategiskt.

Genom åren har olika satsningar, liknande ULF, genomförts.

- De har tyvärr lämnat få spår efter sig. ULF:s tydliga praktikutvecklande syfte ger oss nu möjlighet att kritiskt granska vår egen profession som forskare. Vilka insatser bör vi bidra med för att forskning ska nå hela vägen ut till eleverna? Genom ULF har vi fått ta del av de frågor och dilemman som rektorer och lärare brottas med i sitt dagliga arbete. Det har varit mycket värdefullt. Väl upparbetade kanaler och modeller för genuin samverkan mellan akademin och ”praktiken” förbättrar förutsättningar för att stärka skolans vetenskapliga grund, säger Anette Forssten Seiser.

Vid Karlstads universitet pågår för tillfället två forskningsprojekt inom ramen för ULF (Utveckling, Lärande, Forskning): Linking Instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching, förkortat LISA-PLOT, samt Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för kollegialt samarbete och forskningssamverkan. Mer om ULF-arbetet på Karlstads universitet

Maria Nilsson