Observation och återkoppling – en resurs för skolutveckling

2020-09-17

”Lärares observation av, och återkoppling till, varandra är en av de allra viktigaste men också mest outnyttjade resurserna för skolutveckling.” Det säger Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete och projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT.

Forsknings- och utvecklingsprojektet LISA-PLOT, Linking Instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching, är ett ULF-samarbete mellan skolhuvudmännen i Värmlandsregionen och Karlstads universitet. Projektets syfte är att pröva modeller för samverkan och samtidigt stötta lärare i att utveckla sin undervisning. Fokus ligger på utveckling av skolans läsundervisning.

Michael Tengberg, projektledare och
professor i pedagogiskt arbete.

- Forskare ska tillsammans med lärare i regionen, via bland annat videoobservationer, analysera och utveckla läsundervisningen samt generera kunskap som kan användas inom lärarutbildningen, säger Michael Tengberg.

Forskning och kompetensutveckling – sida vid sida
Projektet är kopplat till en professionssatsning som Regionalt utvecklingscentrum, RUC, bedriver i regionen. I projektet medverkar lärare och rektorer från tio skolor i fyra kommuner. Hittills har tre seminariedagar vid Karlstads universitet genomförts, så kallade närträffar. Mellan närträffarna möter deltagarna sina kollegor i lärgrupper som leds av en lärledare. Lärgruppernas syfte är att utbyta erfarenheter och planera ny undervisning tillsammans. Rektorerna ingår som en del av forskningen. Fokus ligger på hur de som ledare kan stötta och organisera utvecklingsarbetet för lärledare och lärare i att skapa en skola på vetenskaplig grund.

- Forskning och kompetensutveckling löper sida vid sida. Lärare och forskare tränar sig i att analysera undervisningen tillsammans. Samtliga lärare har planerat undervisning utifrån en teoretisk didaktisk modell, blivit filmade och observerade i klassrummet och fått återkoppling av en lärledare vid vardera två tillfällen.

Analys av data pågår
Forskarna i projektet har samlat in data i samband med närträffar samt observerat och spelat in undervisning, återkopplingssamtal och lärgruppsmöten.

- Vi håller på att analysera data och det är för tidigt att säga något specifikt om resultatet. Men när det gäller formen för samverkan kan vi dra några lärdomar, bland annat att ett förtroendebyggande under samarbetets uppstart är viktig, att lärledarna har en nyckelroll, att rektorernas engagemang är viktigt för lärarnas engagemang och att det behöver vara en grupp lärare från samma skola för en långsiktig hållbarhet.

Kunskap ska spridas
Under den kvarvarande projektperioden kommer ytterligare fyra närträffar att genomföras.

- Lärarna ska fördjupa den didaktiska modell de arbetar med och knyta den närmare ämnesinnehållet. Varje lärare kommer att observeras och få återkoppling på sin undervisning vid ytterligare minst två tillfällen. Dessutom kommer lärarna själva att få börja observera varandra, det vill säga lärledaren övergår från att vara observatör till att coacha lärarna i att observera varandra. Detta som ett led i den kunskapsspridning som den andra halvan av projektet ämnar sätta fokus på, säger Michael Tengberg.

Maria Nilsson

Mer om forsknings- och utvecklingsprojektet i tidigare artikel
Mer om LISA-PLOT
Mer om ULF-arbetet på Karlstads universitet