A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik

2020-09-08

Genom att videoobservera musiklärare under musiklektioner med elever har forskare på Kungliga Musikhögskolan analyserat undervisningen med fokus på normkritik, digitalisering, ledarskap och musikupplevelser – kunskap som lärarna sedan tagit med tillbaka ut i praktiken för att förbättra och förnya undervisningen. Inom försöksverksamheten ULF har man så fått fram värdefull information kring lärares och lektorers upplevelser av att vara delaktiga i praktiknära forskning.

- Jag deltog för att jag tyckte det lät intressant med ett forskningsprojekt som riktar sitt ljus på musikundervisningen, säger en av deltagarna i Kungliga Musikhögskolan och Eskilstuna kommuns ULF-projekt.

Hösten 2020 går ULF-samarbetet mellan Kungliga Musikhögskolan och Eskilstuna kommun in på sitt tredje och sista år. Modellen som har prövats har gått ut på att musiklärare som varit intresserade av att delta i projektet under hösten 2018 tillsammans har brainstormat fram fyra områden som är intressanta att beforska.

- Vi bjöd in musiklärare i Eskilstuna till ett möte där vi spånande fram uppslag. Vi ville veta vad de ville förändra, utveckla och förbättra i sitt jobb. Musikhögskolans lektorer och lärarna vaskade sedan fram fyra fokusområden, säger Anna Backman Bister, KMH:s projektledare inom ULF.

Dessa fyra områden var:

 • Musikundervisning och normer – ett normkritiskt förhållningssätt i musikundervisning
 • Digitaliseringen av musikundervisningen
 • Musikundervisning i grundsärskola och träningsskola
 • Musikundervisning och anpassningar/särskilt stöd
   
Anna Backman Bister, musiklärare
och lektor i musikpedagogik.

Medel söktes från ULF för att fyra musiklärare skulle kunna delta i projektet med forskning som en strimma i vardagen, där de skulle ha 10 % nedsättning i tjänst för att arbeta med detta. De matchades sedan ihop med varsin lektor i musikpedagogik som också hade 10 % arbetstid i projektet för att tillsammans bli små satelliter eller forskargrupper som kunde lägga upp ett mindre aktionsforskningsprojekt i sina egna klassrum. Det visade sig att två av lärarna gärna ville arbeta tillsammans med kollegialt lärande, varför en femte lärare tillfrågades.
 

- Det var inga problem att hitta lärare som ville vara med, berättar Anna.

Deltagaren Maria Steen uttryckte det så här:

- När frågan om deltagande i ULF-projektet kom var den avgörande faktorn att jag fick möjligheten att jobba tillsammans med Carna, som också är min kollega till vardags. Att få inblick i forskarvärlden, att utvecklas som lärare och att synliggöra musikämnet, var andra bidragande faktorer. Projektet har gett oss möjligheten till djupare reflektion kring vår profession och vår undervisning och inspiration att jobba vidare.

Lärarna i projektet har videoobserverats under sina musiklektioner, och sedan arbetat tillsammans med lektorerna/forskarna med att reflektera över materialet, analysera, och sedan ta med den nya kunskapen ut i praktiken igen för att förändra den i en cyklisk aktionsforskningsprocess.

Under läsåret 2019/2020 har sedan dessa mindre aktionsforskningsprojekt genomförts, med viss justering av temana. Musikundervisningen i grundsärskola och träningsskola ersattes av ”ledarskap i musikklassrummet”, och ”Musikundervisning och anpassningar/särskilt stöd” ersattes av ”musikupplevelser och musikalisk kunskapsutveckling”. Detta helt beroende av de lärares intresseområden som till sist blev de aktiva lärarna i projektet. Lektorns roll i projektet har varit att stödja musiklärarna i att genomföra ett forskningsprojekt utifrån sina egna intresseområden.

- Tanken har byggt på att försöka fånga upp de frågor som finns i praktiken för att beforska dem, ett slags bottom-up princip som också är vanlig inom t.ex. aktionsforskning och som vi uppfattar ligger i linje med ULF-verksamhetens mål, förklarar Anna Backman Bister.

Ny antologi presenterar resultaten

Vårterminen 2020 påbörjades arbetet med en antologi om ULF-samverkansprojektet mellan KMH och Eskilstuna kommun, som färdigställs under hösten 2020. Antologin heter A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik och Anna Backman Bister och Mikael Persson är redaktörer. Anna Backman Bister har även varit projektledare för projektet. De fyra delprojekten representeras av varsitt kapitel som respektive lärar- och lektorspar har skrivit tillsammans. Där beskrivs projektens metod, genomförande, resultat, vad deltagarna lärt sig och hur lärare och lektorer upplevt det hela.

- Under arbetet med projektet har vi vid ett flertal tillfällen återkommit till att det finns etiska frågor som särskilt uppstår i samband med praktiknära forskning, vilka vi inte tycker att det idag finns tydliga riktlinjer för hur man ska hantera. I antologin ägnas dessa frågar ett eget kapitel och vi lyfter frågan om ett behov av uppdaterade etiska riktlinjer för praktiknära skolforskning, om den skulle permanentas, säger Anna Backman Bister.

I antologin finns även ett kapitel som bygger på intervjuer och enkäter med skolledare och administrativ personal som varit berörda av projektet, där man kan hämta kunskaper om vad som rent administrativt och organisatoriskt behöver tänkas på om man vill genomföra ett praktiknära forsknings- och samverkansprojekt.

De fem musiklärarna som deltagit i projektet har skrivit ett eget kapitel där de samlat sina erfarenheter av att delta i ett sådant här projekt. Mirjam Broers är en av dem: 

- Skälet till att jag deltog i ULF-forskningsprojektet var att jag tyckte det lät intressant med ett forskningsprojekt som riktar sitt ljus på musikundervisningen. Med de nya kunskaperna om forskning i minnet genom min distansutbildning för Vidareutbildning Av Lärare (VAL) hos Stockholms Universitet 2018 kändes det nästan som ett naturligt nästa steg att gå med i ULF:s forskningsprojekt. Jag anser att det är viktig att vidareutveckla sig i sin yrkesroll och stå öppen för till exempel nya pedagogiska metoder, läromedel eller resultat från forskning.

I samma kapitel har dessa musiklärare också samlat konkreta tips för att lyckas med ett praktiknära forskningsprojekt - bara det gör den väl intressant att läsa?

Kontakt: Anna Backman Bister, lektor i musikpedagogik på Kungliga Musikhögskolan

 

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik

2020-09-08

Genom att videoobservera musiklärare under musiklektioner med elever har forskare på Kungliga Musikhögskolan analyserat undervisningen med fokus på normkritik, digitalisering, ledarskap och musikupplevelser – kunskap som lärarna sedan tagit med tillbaka ut i praktiken för att förbättra och förnya undervisningen. Inom försöksverksamheten ULF har man så fått fram värdefull information kring lärares och lektorers upplevelser av att vara delaktiga i praktiknära forskning.

- Jag deltog för att jag tyckte det lät intressant med ett forskningsprojekt som riktar sitt ljus på musikundervisningen, säger en av deltagarna i Kungliga Musikhögskolan och Eskilstuna kommuns ULF-projekt.

Hösten 2020 går ULF-samarbetet mellan Kungliga Musikhögskolan och Eskilstuna kommun in på sitt tredje och sista år. Modellen som har prövats har gått ut på att musiklärare som varit intresserade av att delta i projektet under hösten 2018 tillsammans har brainstormat fram fyra områden som är intressanta att beforska.

- Vi bjöd in musiklärare i Eskilstuna till ett möte där vi spånande fram uppslag. Vi ville veta vad de ville förändra, utveckla och förbättra i sitt jobb. Musikhögskolans lektorer och lärarna vaskade sedan fram fyra fokusområden, säger Anna Backman Bister, KMH:s projektledare inom ULF.

Dessa fyra områden var:

 • Musikundervisning och normer – ett normkritiskt förhållningssätt i musikundervisning
 • Digitaliseringen av musikundervisningen
 • Musikundervisning i grundsärskola och träningsskola
 • Musikundervisning och anpassningar/särskilt stöd
   
Anna Backman Bister, musiklärare
och lektor i musikpedagogik.

Medel söktes från ULF för att fyra musiklärare skulle kunna delta i projektet med forskning som en strimma i vardagen, där de skulle ha 10 % nedsättning i tjänst för att arbeta med detta. De matchades sedan ihop med varsin lektor i musikpedagogik som också hade 10 % arbetstid i projektet för att tillsammans bli små satelliter eller forskargrupper som kunde lägga upp ett mindre aktionsforskningsprojekt i sina egna klassrum. Det visade sig att två av lärarna gärna ville arbeta tillsammans med kollegialt lärande, varför en femte lärare tillfrågades.
 

- Det var inga problem att hitta lärare som ville vara med, berättar Anna.

Deltagaren Maria Steen uttryckte det så här:

- När frågan om deltagande i ULF-projektet kom var den avgörande faktorn att jag fick möjligheten att jobba tillsammans med Carna, som också är min kollega till vardags. Att få inblick i forskarvärlden, att utvecklas som lärare och att synliggöra musikämnet, var andra bidragande faktorer. Projektet har gett oss möjligheten till djupare reflektion kring vår profession och vår undervisning och inspiration att jobba vidare.

Lärarna i projektet har videoobserverats under sina musiklektioner, och sedan arbetat tillsammans med lektorerna/forskarna med att reflektera över materialet, analysera, och sedan ta med den nya kunskapen ut i praktiken igen för att förändra den i en cyklisk aktionsforskningsprocess.

Under läsåret 2019/2020 har sedan dessa mindre aktionsforskningsprojekt genomförts, med viss justering av temana. Musikundervisningen i grundsärskola och träningsskola ersattes av ”ledarskap i musikklassrummet”, och ”Musikundervisning och anpassningar/särskilt stöd” ersattes av ”musikupplevelser och musikalisk kunskapsutveckling”. Detta helt beroende av de lärares intresseområden som till sist blev de aktiva lärarna i projektet. Lektorns roll i projektet har varit att stödja musiklärarna i att genomföra ett forskningsprojekt utifrån sina egna intresseområden.

- Tanken har byggt på att försöka fånga upp de frågor som finns i praktiken för att beforska dem, ett slags bottom-up princip som också är vanlig inom t.ex. aktionsforskning och som vi uppfattar ligger i linje med ULF-verksamhetens mål, förklarar Anna Backman Bister.

Ny antologi presenterar resultaten

Vårterminen 2020 påbörjades arbetet med en antologi om ULF-samverkansprojektet mellan KMH och Eskilstuna kommun, som färdigställs under hösten 2020. Antologin heter A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik och Anna Backman Bister och Mikael Persson är redaktörer. Anna Backman Bister har även varit projektledare för projektet. De fyra delprojekten representeras av varsitt kapitel som respektive lärar- och lektorspar har skrivit tillsammans. Där beskrivs projektens metod, genomförande, resultat, vad deltagarna lärt sig och hur lärare och lektorer upplevt det hela.

- Under arbetet med projektet har vi vid ett flertal tillfällen återkommit till att det finns etiska frågor som särskilt uppstår i samband med praktiknära forskning, vilka vi inte tycker att det idag finns tydliga riktlinjer för hur man ska hantera. I antologin ägnas dessa frågar ett eget kapitel och vi lyfter frågan om ett behov av uppdaterade etiska riktlinjer för praktiknära skolforskning, om den skulle permanentas, säger Anna Backman Bister.

I antologin finns även ett kapitel som bygger på intervjuer och enkäter med skolledare och administrativ personal som varit berörda av projektet, där man kan hämta kunskaper om vad som rent administrativt och organisatoriskt behöver tänkas på om man vill genomföra ett praktiknära forsknings- och samverkansprojekt.

De fem musiklärarna som deltagit i projektet har skrivit ett eget kapitel där de samlat sina erfarenheter av att delta i ett sådant här projekt. Mirjam Broers är en av dem: 

- Skälet till att jag deltog i ULF-forskningsprojektet var att jag tyckte det lät intressant med ett forskningsprojekt som riktar sitt ljus på musikundervisningen. Med de nya kunskaperna om forskning i minnet genom min distansutbildning för Vidareutbildning Av Lärare (VAL) hos Stockholms Universitet 2018 kändes det nästan som ett naturligt nästa steg att gå med i ULF:s forskningsprojekt. Jag anser att det är viktig att vidareutveckla sig i sin yrkesroll och stå öppen för till exempel nya pedagogiska metoder, läromedel eller resultat från forskning.

I samma kapitel har dessa musiklärare också samlat konkreta tips för att lyckas med ett praktiknära forskningsprojekt - bara det gör den väl intressant att läsa?

Kontakt: Anna Backman Bister, lektor i musikpedagogik på Kungliga Musikhögskolan

 

Senast uppdaterad: 2023-12-19