Skolbibliotek som en pedagogisk resurs

2023-12-18

Hur kan skolbiblioteken stärkas och nyttjas för att bättre fungera som en pedagogisk resurs? Och hur kan lärare och bibliotekarier samverka i olika läsfrämjande aktiviteter? Det studeras närmare i det praktiknära forskningsprojektet ”Rum för utveckling? Skolbibliotek i grundskolan” som genomförs inom ramen för ULF. Målet är att utveckla välfungerande skolbibliotek för att på bred front kunna arbeta med litteraturförmedling i skolan.

Anna Collings och Maria Hedelin står framför en bokhylla och tittar in i kameran
Anna Collings och Maria Hedelin, grundskollärare i Karlstads kommun, deltar i forskningsprojektet. Foto: Maria Nilsson.

Bakgrunden till forskningsprojektet är den statliga utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3). Där betonas att en skolbiblioteksplan som kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet bland annat kan bidra till att utveckla verksamheten i skolbiblioteken. Forskningsprojektets övergripande syfte är att fördjupa förståelsen för hur lärare och skolbiblioteksansvariga kan samverka i olika läsfrämjande aktiviteter samt hur lärare kan samverka och nyttja skolbiblioteken på olika sätt.

– Ett välfungerande skolbibliotek är en förutsättning för att kunna arbeta på bred front med litteraturförmedling i skolan, säger forskningsledare Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap, vid Karlstads universitet. Vi forskare ska tillsammans med lärare och bibliotekspersonal utforska hur de befintliga skolbiblioteken kan utvecklas både som fysisk plats och pedagogisk resurs, och arbeta med läsfrämjande aktiviteter kopplade till skolbiblioteket.

Sofia Wijkmark berättar att initiativet till att utveckla skolbiblioteken kommer från Karlstads kommun

– I nuläget finns ingen övergripande skolbiblioteksplan i kommunen, men en sådan ska arbetas fram av kommunens läs- och skrivutvecklare. Planen kommer i nästa steg att implementeras i skolorna, som ska utarbeta individuella biblioteksplaner anpassade utifrån deras förutsättningar och behov. Förhoppningsvis kan detta hjälpa dem som är ansvariga för skolbiblioteken på respektive skola att argumentera för förbättringar i verksamheten.

Skolbiblioteken har dubbla funktioner
Skolbiblioteken befinner sig i gränslandet mellan utbildning och kultur.

– De ska inte bara fungera som en pedagogisk resurs i undervisningen, utan har även en mer allmän funktion relaterad till kultur och bildning som handlar om att främja intresset för läsning och litteratur. Vi behöver därför också utreda hur denna dubbla funktion fungerar i praktiken, säger Sofia Wijkmark.

Den statliga utredningen betonar även den övergripande regionala biblioteksverksamhetens betydelse för skolbiblioteken.

– Vi kommer att undersöka i vilken utsträckning skolbiblioteken i Karlstads kommun är en del av den regionala biblioteksverksamheten. Bland annat kommer vi att titta på om man är delaktig i några formella eller informella nätverk, eller samverkar på andra sätt, säger Sofia Wijkmark.

Sofia Wijkmark, Anna Lindholm och Kent Fredholm står framför en bred bokhylla och tittar mot kameran
Från Karlstads universitet deltar forskarna Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap, Anna Lindholm, lektor i pedagogiskt arbete, och Kent Fredholm, lektor i pedagogiskt arbete. Även Susanne Duek, lektor i pedagogiskt arbete, deltar i projektet (ej med på bild). Foto: Maria Nilsson.

Ett samarbete med lärare och bibliotekspersonal
Lärare och bibliotekspersonal från fem grundskolor i Karlstads kommun har ett nära samarbete med forskarna. Gruppen träffas för regelbundna avstämningar där deltagarna kan få mycket inspiration och idéer från varandra. Bland annat har de diskuterat hur den fysiska miljön i skolbiblioteken ser ut och hur den skulle kunna förbättras. Här får även eleverna bidra med sina tankar.

– Just nu håller vi på att göra det enklare att hitta i skolbiblioteket. Vi markerar olika populära genrer, som spänning, fantasy och humor, genom klistermärken, säger Maria Hedelin, grundskollärare i Karlstads kommun. Vårt skolbibliotek är inte bemannat, men vi har två pedagoger som har uppdraget att köpa in böcker. Förhoppningen är att vi och eleverna ska nyttja biblioteket bättre. Varje klass är numera i biblioteket en lektion i veckan. Vi vill främja läsglädjen och att eleverna genom att läsa olika böcker ska få olika upplevelser.

Anna Collings, grundskollärare i Karlstads kommun, berättar att de har ett samarbete med ett närliggande bibliotek som är ett folkbibliotek.

– Det blev nyligen vårt skolbibliotek. Vår förhoppning är att få till ett bra samarbete och synliggöra styrkor och svagheter. Vårt mål med projektet är att öka samarbetet med bibliotekspersonal och att inspirera våra elever till läsglädje. Tidigare i höstas hade vi vårt första biblioteksråd som också är en del av samarbetet. Vi har startat med att få till en fysisk plats, därefter ska vi arbeta vidare för att få till en bra funktion.

Maria Nilsson

Fakta
Forskningsprojektet ”Rum för utveckling? Skolbibliotek i grundskolan” startade höstterminen 2023 och pågår till och med höstterminen 2024. Projektets metod är aktionsforskning, vilket innebär att forskare och praktiker tillsammans arbetar med verksamhetsutveckling. Under läsåret 23/24 pågår arbetet att tillsammans med lärarna planera aktioner som sedan genomförs i skolan, samt att diskutera olika teoretiska perspektiv och förhållningssätt. Den samlade analysen, formulering av resultat och slutsatser genomförs hösten 2025. Projektets metod är aktionsforskning, vilket innebär att forskare och praktiker tillsammans arbetar med verksamhetsutveckling.

Från Karlstads universitet deltar forskarna: Susanne Duek, lektor i pedagogiskt arbete, Kent Fredholm, lektor i pedagogiskt arbete, Anna Lindholm, lektor i pedagogiskt arbete, och Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap. Medverkar gör även drygt tio lärare och bibliotekspersonal från fem grundskolor i Karlstads kommun.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Skolbibliotek som en pedagogisk resurs

2023-12-18

Hur kan skolbiblioteken stärkas och nyttjas för att bättre fungera som en pedagogisk resurs? Och hur kan lärare och bibliotekarier samverka i olika läsfrämjande aktiviteter? Det studeras närmare i det praktiknära forskningsprojektet ”Rum för utveckling? Skolbibliotek i grundskolan” som genomförs inom ramen för ULF. Målet är att utveckla välfungerande skolbibliotek för att på bred front kunna arbeta med litteraturförmedling i skolan.

Anna Collings och Maria Hedelin står framför en bokhylla och tittar in i kameran
Anna Collings och Maria Hedelin, grundskollärare i Karlstads kommun, deltar i forskningsprojektet. Foto: Maria Nilsson.

Bakgrunden till forskningsprojektet är den statliga utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3). Där betonas att en skolbiblioteksplan som kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet bland annat kan bidra till att utveckla verksamheten i skolbiblioteken. Forskningsprojektets övergripande syfte är att fördjupa förståelsen för hur lärare och skolbiblioteksansvariga kan samverka i olika läsfrämjande aktiviteter samt hur lärare kan samverka och nyttja skolbiblioteken på olika sätt.

– Ett välfungerande skolbibliotek är en förutsättning för att kunna arbeta på bred front med litteraturförmedling i skolan, säger forskningsledare Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap, vid Karlstads universitet. Vi forskare ska tillsammans med lärare och bibliotekspersonal utforska hur de befintliga skolbiblioteken kan utvecklas både som fysisk plats och pedagogisk resurs, och arbeta med läsfrämjande aktiviteter kopplade till skolbiblioteket.

Sofia Wijkmark berättar att initiativet till att utveckla skolbiblioteken kommer från Karlstads kommun

– I nuläget finns ingen övergripande skolbiblioteksplan i kommunen, men en sådan ska arbetas fram av kommunens läs- och skrivutvecklare. Planen kommer i nästa steg att implementeras i skolorna, som ska utarbeta individuella biblioteksplaner anpassade utifrån deras förutsättningar och behov. Förhoppningsvis kan detta hjälpa dem som är ansvariga för skolbiblioteken på respektive skola att argumentera för förbättringar i verksamheten.

Skolbiblioteken har dubbla funktioner
Skolbiblioteken befinner sig i gränslandet mellan utbildning och kultur.

– De ska inte bara fungera som en pedagogisk resurs i undervisningen, utan har även en mer allmän funktion relaterad till kultur och bildning som handlar om att främja intresset för läsning och litteratur. Vi behöver därför också utreda hur denna dubbla funktion fungerar i praktiken, säger Sofia Wijkmark.

Den statliga utredningen betonar även den övergripande regionala biblioteksverksamhetens betydelse för skolbiblioteken.

– Vi kommer att undersöka i vilken utsträckning skolbiblioteken i Karlstads kommun är en del av den regionala biblioteksverksamheten. Bland annat kommer vi att titta på om man är delaktig i några formella eller informella nätverk, eller samverkar på andra sätt, säger Sofia Wijkmark.

Sofia Wijkmark, Anna Lindholm och Kent Fredholm står framför en bred bokhylla och tittar mot kameran
Från Karlstads universitet deltar forskarna Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap, Anna Lindholm, lektor i pedagogiskt arbete, och Kent Fredholm, lektor i pedagogiskt arbete. Även Susanne Duek, lektor i pedagogiskt arbete, deltar i projektet (ej med på bild). Foto: Maria Nilsson.

Ett samarbete med lärare och bibliotekspersonal
Lärare och bibliotekspersonal från fem grundskolor i Karlstads kommun har ett nära samarbete med forskarna. Gruppen träffas för regelbundna avstämningar där deltagarna kan få mycket inspiration och idéer från varandra. Bland annat har de diskuterat hur den fysiska miljön i skolbiblioteken ser ut och hur den skulle kunna förbättras. Här får även eleverna bidra med sina tankar.

– Just nu håller vi på att göra det enklare att hitta i skolbiblioteket. Vi markerar olika populära genrer, som spänning, fantasy och humor, genom klistermärken, säger Maria Hedelin, grundskollärare i Karlstads kommun. Vårt skolbibliotek är inte bemannat, men vi har två pedagoger som har uppdraget att köpa in böcker. Förhoppningen är att vi och eleverna ska nyttja biblioteket bättre. Varje klass är numera i biblioteket en lektion i veckan. Vi vill främja läsglädjen och att eleverna genom att läsa olika böcker ska få olika upplevelser.

Anna Collings, grundskollärare i Karlstads kommun, berättar att de har ett samarbete med ett närliggande bibliotek som är ett folkbibliotek.

– Det blev nyligen vårt skolbibliotek. Vår förhoppning är att få till ett bra samarbete och synliggöra styrkor och svagheter. Vårt mål med projektet är att öka samarbetet med bibliotekspersonal och att inspirera våra elever till läsglädje. Tidigare i höstas hade vi vårt första biblioteksråd som också är en del av samarbetet. Vi har startat med att få till en fysisk plats, därefter ska vi arbeta vidare för att få till en bra funktion.

Maria Nilsson

Fakta
Forskningsprojektet ”Rum för utveckling? Skolbibliotek i grundskolan” startade höstterminen 2023 och pågår till och med höstterminen 2024. Projektets metod är aktionsforskning, vilket innebär att forskare och praktiker tillsammans arbetar med verksamhetsutveckling. Under läsåret 23/24 pågår arbetet att tillsammans med lärarna planera aktioner som sedan genomförs i skolan, samt att diskutera olika teoretiska perspektiv och förhållningssätt. Den samlade analysen, formulering av resultat och slutsatser genomförs hösten 2025. Projektets metod är aktionsforskning, vilket innebär att forskare och praktiker tillsammans arbetar med verksamhetsutveckling.

Från Karlstads universitet deltar forskarna: Susanne Duek, lektor i pedagogiskt arbete, Kent Fredholm, lektor i pedagogiskt arbete, Anna Lindholm, lektor i pedagogiskt arbete, och Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap. Medverkar gör även drygt tio lärare och bibliotekspersonal från fem grundskolor i Karlstads kommun.

Senast uppdaterad: 2023-12-19