Samtalsmodeller som ett stöd i förskollärares ledarskap

2023-10-31

Förskollärarna är ansvariga för att leda arbetslagets gemensamma arbete. Men eftersom ingen pratar öppet om det i praktiken känner de inte att de har ett tydligt mandat i sitt arbetslag. Att använda sig av strukturerade samtalsmodeller kan vara en väg framåt. Det visar det praktiknära forskningsprojektet Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag som genomförts inom ramen för ULF.

Kristin Ungerberg sitter framför ett fönster och tittar in i kameran
Kristin Ungerberg har lett forskningsprojektet om ledarskap tillsammans med förskollärare i Bengtsfors kommun. Foto: Cathrine Andersson Busch.

Karlstads universitet och Bengtsfors kommun har tillsammans utforskat förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag. Forskningsprojektet har haft två syften: Att bidra med kunskap om förskollärares egen syn på sitt uppdrag samt att utveckla en modell för hur ledarskapet skulle kunna se ut i praktiken.

– I Skolverkets styrdokument står det att förskollärarna är ansvariga för att leda det gemensamma arbetet som utförs i arbetslaget. Men det är inte så många som talar öppet om det i praktiken, varken kollegor eller rektorer, därför känner de inte att de har ett tydligt offentligt mandat ännu, säger Kristin Ungerberg, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och den som lett forskningsprojektet.

– En förklaring kan vara den långa traditionen i förskolan där det inte förekommer en formell ledare i arbetslagen, utan att alla tar lika mycket ansvar oavsett utbildning. Förskollärarna känner heller inte att de har tid eller riktad kunskap för att leda det gemensamma arbetet. Men om ingen har mandat att leda arbetet försvåras kollegiala och kollektiva lärprocesser.

Samtalsmodeller som metod blev en del av resultatet
Ett sätt att förstå förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag är att förskollärarna tar ansvar och leder genom att ta ut en riktning för det övergripande pedagogiska arbetet med barnen. Resultat från forskningsprojektet visar att strukturerade samtalsmodeller som metod kan ge förskollärarna verktyg i det arbetet.

– Vi använde flera samtalsmodeller för att synliggöra vår förståelse av vad förskollärares ledarskap är. Förskollärarna har även provat att leda ett avdelningsmöte med fokus på pedagogiska diskussioner med hjälp av en samtalsmodell, något de aldrig hade tagit sig tid till innan. Att leda ett avdelningsmöte utifrån en samtalsmodell upplevdes som ett konkret och utvecklande sätt att leda de kollektiva och kollegiala lärprocesserna i ett arbetslag som ofta består av blandade yrkeskategorier. Förskollärarna ser en god möjlighet att genom dessa pedagogiska samtal kunna utveckla en lärande kultur där allas kompetens tas tillvara och där alla känner sig inkluderade och delaktiga.

En ursprunglig oro i forskningsprojektet var att förskollärarnas ledarskap skulle innebära att de behövde delegera arbetsuppgifter, bestämma över kollegor och hålla i allt pedagogiskt med barnen.

– Men så behöver det inte vara och synen på ledarskap har förändrats under projektets gång. Samtalsmodeller har alltså använts som en metod i projektet, men också blivit en del av resultatet, säger Kristin Ungerberg.

Praktikutvecklande projekt med forskare och deltagare i ögonhöjd
Sex förskollärare från ett rektorsområde i Bengtsfors kommun har deltagit i forskningsprojektet.

– Vi har under hela forskningsprojektet arbetat med professionsutveckling på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet, där det är förskollärarnas reflektioner kopplade till den egna praktiken som fört projektet framåt. Det är ett ULF-projekt vilket innebär ett fokus på praktikutveckling där forskare och deltagare ska befinna sig i ögonhöjd med varandra och utforska något tillsammans.

Forskningsprojektet har presenterats för ett rektorsnätverk i västra Sverige, där rektorer i förskolan är en del.

– Flera återkopplade kring att de kände igen problemet från sina kommuner. En av rektorerna uttryckte även att de fått som enda anmärkning från Skolinspektionen att de behövde utveckla mer kring just förskollärares ledarskap i sitt område, säger Kristin Ungerberg.

Lena Bernhardsson, rektor för aktuellt område i Bengtsfors kommun, har deltagit i samarbetet inom det praktiknära forskningsprojektet Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag.

– Jag har sett att projektet har stärkt förskollärarna i sin yrkesroll och de vågar kliva fram i egenskap av att vara utbildade förskollärare i högre grad.

Här finns rapporten Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag, ett ULF-finansierat forskningsprojekt mellan Karlstads universitet och Bengtsfors kommun.

Tidigare artikel: Nytt forskningsprojekt: Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag

Uppdragsutbildning för förskollärare
Är du förskollärare och vill lära dig mer om uppdraget att leda arbetslagets gemensamma arbete?
Läs mer om uppdragsutbildningen Förskollärares uppdrag att leda.

Maria Nilsson

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Samtalsmodeller som ett stöd i förskollärares ledarskap

2023-10-31

Förskollärarna är ansvariga för att leda arbetslagets gemensamma arbete. Men eftersom ingen pratar öppet om det i praktiken känner de inte att de har ett tydligt mandat i sitt arbetslag. Att använda sig av strukturerade samtalsmodeller kan vara en väg framåt. Det visar det praktiknära forskningsprojektet Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag som genomförts inom ramen för ULF.

Kristin Ungerberg sitter framför ett fönster och tittar in i kameran
Kristin Ungerberg har lett forskningsprojektet om ledarskap tillsammans med förskollärare i Bengtsfors kommun. Foto: Cathrine Andersson Busch.

Karlstads universitet och Bengtsfors kommun har tillsammans utforskat förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag. Forskningsprojektet har haft två syften: Att bidra med kunskap om förskollärares egen syn på sitt uppdrag samt att utveckla en modell för hur ledarskapet skulle kunna se ut i praktiken.

– I Skolverkets styrdokument står det att förskollärarna är ansvariga för att leda det gemensamma arbetet som utförs i arbetslaget. Men det är inte så många som talar öppet om det i praktiken, varken kollegor eller rektorer, därför känner de inte att de har ett tydligt offentligt mandat ännu, säger Kristin Ungerberg, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och den som lett forskningsprojektet.

– En förklaring kan vara den långa traditionen i förskolan där det inte förekommer en formell ledare i arbetslagen, utan att alla tar lika mycket ansvar oavsett utbildning. Förskollärarna känner heller inte att de har tid eller riktad kunskap för att leda det gemensamma arbetet. Men om ingen har mandat att leda arbetet försvåras kollegiala och kollektiva lärprocesser.

Samtalsmodeller som metod blev en del av resultatet
Ett sätt att förstå förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag är att förskollärarna tar ansvar och leder genom att ta ut en riktning för det övergripande pedagogiska arbetet med barnen. Resultat från forskningsprojektet visar att strukturerade samtalsmodeller som metod kan ge förskollärarna verktyg i det arbetet.

– Vi använde flera samtalsmodeller för att synliggöra vår förståelse av vad förskollärares ledarskap är. Förskollärarna har även provat att leda ett avdelningsmöte med fokus på pedagogiska diskussioner med hjälp av en samtalsmodell, något de aldrig hade tagit sig tid till innan. Att leda ett avdelningsmöte utifrån en samtalsmodell upplevdes som ett konkret och utvecklande sätt att leda de kollektiva och kollegiala lärprocesserna i ett arbetslag som ofta består av blandade yrkeskategorier. Förskollärarna ser en god möjlighet att genom dessa pedagogiska samtal kunna utveckla en lärande kultur där allas kompetens tas tillvara och där alla känner sig inkluderade och delaktiga.

En ursprunglig oro i forskningsprojektet var att förskollärarnas ledarskap skulle innebära att de behövde delegera arbetsuppgifter, bestämma över kollegor och hålla i allt pedagogiskt med barnen.

– Men så behöver det inte vara och synen på ledarskap har förändrats under projektets gång. Samtalsmodeller har alltså använts som en metod i projektet, men också blivit en del av resultatet, säger Kristin Ungerberg.

Praktikutvecklande projekt med forskare och deltagare i ögonhöjd
Sex förskollärare från ett rektorsområde i Bengtsfors kommun har deltagit i forskningsprojektet.

– Vi har under hela forskningsprojektet arbetat med professionsutveckling på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet, där det är förskollärarnas reflektioner kopplade till den egna praktiken som fört projektet framåt. Det är ett ULF-projekt vilket innebär ett fokus på praktikutveckling där forskare och deltagare ska befinna sig i ögonhöjd med varandra och utforska något tillsammans.

Forskningsprojektet har presenterats för ett rektorsnätverk i västra Sverige, där rektorer i förskolan är en del.

– Flera återkopplade kring att de kände igen problemet från sina kommuner. En av rektorerna uttryckte även att de fått som enda anmärkning från Skolinspektionen att de behövde utveckla mer kring just förskollärares ledarskap i sitt område, säger Kristin Ungerberg.

Lena Bernhardsson, rektor för aktuellt område i Bengtsfors kommun, har deltagit i samarbetet inom det praktiknära forskningsprojektet Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag.

– Jag har sett att projektet har stärkt förskollärarna i sin yrkesroll och de vågar kliva fram i egenskap av att vara utbildade förskollärare i högre grad.

Här finns rapporten Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag, ett ULF-finansierat forskningsprojekt mellan Karlstads universitet och Bengtsfors kommun.

Tidigare artikel: Nytt forskningsprojekt: Förskollärares ansvars- och ledarskapsuppdrag

Uppdragsutbildning för förskollärare
Är du förskollärare och vill lära dig mer om uppdraget att leda arbetslagets gemensamma arbete?
Läs mer om uppdragsutbildningen Förskollärares uppdrag att leda.

Maria Nilsson

Senast uppdaterad: 2023-12-19