"Vi måste inse att det finns ett ömsesidigt beroende mellan skola och akademi"

Maria Jarl. Foto: Laila Östlund

Hej Maria Jarl, ordförande i samordningsnämnden för lärarutbildning på Göteborgs universitet och medlem i den nationella samordningsgruppen för ULF. Varför behövs ULF?

- ULF behövs för att stärka den vetenskapliga grunden i skolan och förskolan. Men också för att stärka lärar- och förskollärarutbildningarnas forskningsbas. ULF handlar om att akademin och skolan och förskolan ska mötas ”i ögonhöjd”, vi måste inse att det finns ett ömsesidigt beroende mellan de båda verksamheterna.

Till exempel stärks kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen om studenterna under sin praktik kan vistas i väl fungerande utvecklings- och forskningsmiljöer på skolorna. Då blir studenterna också en tillgång i skolornas och förskolornas utvecklingsarbete. De här miljöerna måste växa fram i samverkan med akademin, till exempel genom att disputerade lärare – lektorer – får tillgång till lärosätenas forskningsmiljöer.

Vad är nytt med ULF?
- Det nya med ULF är att vi ska försöka bygga ett system – eller en infrastruktur – för samverkan kring praktiknära forskning. En förutsättning för att det ska lyckas är att lärosätena och skolhuvudmännen ingår överenskommelser eller avtal om samverkan. Lärosätena har ansvar för kvaliteten i forskningen och i lärar- och förskollärarutbildningen. Skolhuvudmännen har ansvar för verksamheten i skolan och förskolan. Överenskommelserna sänder viktiga signaler om att parterna är beredda att samverka och skapa de förutsättningar som krävs för att forskare och lärare och förskollärare i det dagliga arbetet ska kunna samverka kring forsknings- och utvecklingsarbete.

Vad skiljer arbetet i ULF från tidigare praktiknära forskning i skolan?
- Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram att det finns många goda exempel på samverkan kring praktiknära forskning idag. Men det som är särskilt för ULF är att vi på ett systematiskt sätt ska pröva olika modeller och att vi ska samla in och dokumentera erfarenheter av hur samverkan fungerar och lära av erfarenheterna. En försöksverksamhet handlar om just det, om att få möjlighet att pröva nya modeller, och att våga göra det, och att lära av det som fungerar men också av misstagen förstås.

Arbetet i ULF bedrivs på uppdrag av regeringen. Det tycker jag är viktigt att påminna om. Jag ser det som att regeringen har identifierat samverkan kring praktiknära forskning mellan universitet och högskolor och skolhuvudmän som en nyckelfråga för den svenska skolan men också för lärar- och förskollärarutbildningen. Det handlar om att vi har ett gemensamt ansvar för att på olika sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla barns och elevers utveckling och lärande.

Hur kommer försöksverksamheten se ut?
- Inom ULF ska vi utveckla och pröva olika modeller för samverkan kring praktiknära forskning. Det kan handla om att göra det möjligt för forskare vid universitetet och högskolor att arbeta del av sin tjänst på en skola eller förskola eller tvärtom att lärare och förskollärare kan vara verksamma vid akademin inom ramen för sitt arbete. Det kan också handla om att forskare och lärare eller förskollärare bedriver forskningsprojekt tillsammans. Det är viktigt att komma ihåg att det är professionens frågor som ska stå i centrum, att forskningen ska bidra till professionens och verksamhetens behov av kunskap. En del i försöksverksamheten kan vara att arrangera olika mötesplatser där lärare/förskollärare och forskare kan träffas och hjälpas åt att formulera forskningsfrågorna.

Vad är målet med ULF?
- Målet med ULF är att skapa nya förhållningssätt till samverkan kring praktiknära forskning. Och att forskare och lärare och förskollärare ska få möjlighet att bedriva praktiknära forskning tillsammans i hela landet, oavsett skolhuvudman eller lärosäte.

Det ska vara självklart för lärare och förskollärare att basera sin yrkesutövning på det senaste inom forskningen. Det är bara så vi får en skola på vetenskaplig grund. Men då behöver forskningen vi bedriver uppfattas som relevant, svara på professionens frågor och ha som mål att utveckla och förbättra undervisningen och verksamheten vid landets skolor och förskolor. Naturligtvis ska den också hålla hög vetenskaplig kvalitet. Det finns goda exempel på praktiknära forskning inom skolan redan idag. Men det finns jättemycket mer att göra för att det här ska bli något naturligt och självklart.