Styrdokument, återrapportering och utredningar

Förslag till nationell ULF-avtal 2025-2034


Utvärdering av avtalsprocessen 2022-2023


Verksamhetsberättelser 

2023

2022

Slutrapportering av försöksverksamheten ULF 2017-2021


Återrapportering till regeringen 2021-02-26 om försöksverksamhetens fjärde verksamhetsår:


Återrapportering till regeringen 2020-02-29 om försöksverksamhetens tredje verksamhetsår:


Återrapportering till regeringen 2019-03-01 om försöksverksamhetens andra verksamhetsår:


Återrapportering till regeringen 2018-02-26 om försöksverksamhetens första verksamhetsår:


Styrdokument

Ytterligare några centrala dokument som tillsammans tecknar en bild av vad som hänt sedan 2015, då ansökan om ett nationellt skolforskningsavtal lämnades till regeringen.


Spaningar

Nedan följer ett antal "spaningar" eller nulägesbeskrivningar av områden som har betydelse för försöksverksamheten. Dessa är arbetsmaterial som tagits fram för den Nationella Samordningsgruppens arbete.

ULF Spaning 1 ger en tillbakablick på vad olika instanser sagt om praktiknära forskning.

ULF Spaning 2 innehåller nedslag rörande finansiering av praktiknära forskning.

ULF Spaning 3 innehåller olika aktörers inspel till forskningsproposition 2020.

ULF Spaning 4 är en kartläggning av befintlig försöksverksamhet rörande ställningstaganden om regioner, roller och resurser.

ULF Spaning 5 ger bakgrundsmaterial till förslag kring olika typer av kombinationstjänster.

ULF Spaning 6 är en sammanställning av olika etiska frågor och dilemman som uppmärksammats inom försöksverksamheten.

ULF Spaning 7 är en sammanställning av olika sätt att publicera, sprida och dela med sig av kunskaper. 

ULF Spaning 8 är en sammanställning av inspel till regeringens forskningsproposition. Inspelen är av intresse för det fortsatta arbetet med ULF.

ULF Spaning 9 är en nulägesbeskrivning av delar av ULF-verksamheten (december 2023). 

Senast uppdaterad: 2024-05-02