Hvilke erfaringer har du av rummet for samverkan i regeringsuppdraget ULF? Vi søker dine svar med ULF-enkät

Tine S. Prøitz och Petter Aasen ingår i den forskargrupp på Universitetet i Sørøst-Norge som gör den externa utvärderingen av försöksverksamheten ULF. Ett arbete där de har studerat avtal, intervjuat lärare, skolledare och forskare och besökt forskningsmiljöer i hela Sverige. Fortfarande är det dock många som de inte har hunnit prata med! I utvärderingens sista fas genomför de en enkät som har gått ut brett till deltagare i ULF. De hoppas att du som fått enkäten vill ta dig tid att svara och på så sätt dela med dig av dina erfarenheter av samverkan i "det tredje rummet". En sista påminnelse innan svarstiden går ut!

Tine S. Prøitz och Petter Aasen
Tine S. Prøitz och Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge. 

2021-09-10
Vi i ULF-utvärderingsgrupp vet at det er utviklet mange rom for samverkan omkring praktiknära forskning i ULF. I disse rommene er det forskere, representanter for hovudmännen, skoleledere og lærere. Vi vet om disse rommene gjennom våre studier av ULF-forsøket, som vi så langt har beskrevet i tre delrapporter[1].

Vi vet også fra vår følgeforskning over snart fire år at ULF har utviklet seg til en gedigen og kompleks organisasjon med viktige og krevende former for samarbeid og prosjekter. I ULF finnes det ulike måter å arbeide med praktiknära forskning på og aktører fra akademia, lærerutdanning, huvudman, førskole og skole er involvert på ulike vis og i ulik grad. 

Kunnskap om samverkan i «tredje rummet» finnes i deltakernes erfaringer

I forskningslitteraturen anvendes begrepet «det tredje rommet» for å beskrive arenaer der aktører, kunnskaper og diskurser fra for eksempel skolens rom, huvudmännens rom og forskerens eller lærerutdanningens rom, møtes. I forskningen generelt er det få studier av samverkan mellom aktører fra de ulike rommene. Foreløpig har vi med andre ord  begrenset  forskningsbasert, systematisk kunnskap om hvordan samarbeidet mellom ulike aktører kan skje. Det betyr imidlertid ikke at det ikke finnes kunnskap om dette. Deltakerne i ULF på olika nivåer har mye kunnskap om dette gjennom sine erfaringer med samverkan.

Vi vil høre dine synspunkter på ULF

Gjennom vår forskningsbaserte utvärdering har vi studert dokumenter og avtaler, vi har intervjuet lærere, ledere, forskere og representanter for huvudmännen. Vi rakk også å besøke ULF-miljøer nord, syd, øst og vest i Sverige før Covid-19 dessverre begrenset våre fysiske møter. Likevel er det alt for mange vi ikke har fått snakket med. Særlig ser vi at det er noen grupper i ULF vi ikke har møtt like mye som vi hadde ønsket, som representanter for huvudmännen, koordinatorer, forskningsledere, lärarutbildare, kommun-doktorander og ledere og lærere i førskoler og skoler.

Store variasjoner og lokale løsninger

ULF forsöksverksamhet er et nasjonalt initiativ med høye ambisjoner. Målsettinger om at lærere, huvudmännen og forskerne skal samverka i «ögonhöjd» i utviklingen av praktiknära forskning, stiller høye krav til alle involverte. Det krever også velfungerende strukturer og gode økonomiske og kompetansemessige forutsetninger. Noen steder er det mindre justeringer som valg av møtetid og møtested, som kreves for å få til bedre samverkan. I andre situasjoner er det behov for langt mer grunnleggende endringer. 

Enkät for innsamling av informasjon fra alle deltakere i ULF

I ULF-utvärderingens siste fase gjennomfører vi nå en enkät som går bredt ut via e-post til deltakere i ULF, til lærere og ledere i skolen og til huvudmännen så vel som til forskere og lærerutdanning. Hensikten med enkäten er å få informasjon fra alle typer av ULF-deltakere. Vi spør om deres erfaringer med försöksverksamheten. Vi håper at flest mulig av de som mottar e-post med enkäten fra oss vil ta seg tid til å svare slik at vi i utvärderingsgruppen med større sikkerhet kan si noe om samverkans-rommene i ULF.

På forhånd takk for hjelpen. 

Tine S. Prøitz & Petter Aasen
ULF-utvärderingsgrupp
Universitetet i Sørøst-Norge

Senast uppdaterad: 2021-10-29