Disputerade lärare - en outnyttjad resurs i skolan?

Brobyggare mellan akademin och skolväsendet. Hängivna lärare med forskarkompetens. Det är ingen slump att skolans lektorer och övriga lärare med forskarutbildning har en alldeles särskild roll i regeringsuppdraget ULF.

En ofta diskuterad fråga i försöksverksamhetens många tankesmedjor rör kommunlektorernas möjligheter att bidra till skolans utveckling. Uppsala universitet/Forum för samverkan samlade 24 september 2018 regionens lektorer för att ta reda på hur de själva ser på sina uppdrag och förutsättningar. En av de särskilt inbjudna föreläsarna var Margareta Serder, universitetslektor i utbildningsvetenskap på Malmö universitet, som talade utifrån rubriken Kommunlektorers uppdrag, möjligheter och utmaningar:

- Lektorer har många kompetenser som kan vara värdefulla för skolan om man vet hur man ska använda dem; analytisk förmåga, förmågan att skriva och läsa akademisk text och en kunskap om forskningens möjligheter och begränsningar. En förutsättning är att lektorn blir erkänd och uppfångad i sin organisation, att arbetsgivaren hjälper en att ”bli till” som lektor.

För Sofie Mellberg, lektor i biologi på Rosendalsgymnasiet i Uppsala, är en fortsatt aktiv kontakt med universitetet viktig för att hon ska komma till sin rätt i sin yrkesroll. Likaså en god dialog med skolledningen.

- Det är inte helt lätt för våra rektorer att veta vilka kompetenser varje specifik lektor har. Om vi ska kunna möta skolans behov behövs en bättre dialog där vi lektorer kan vara med och utforma våra tjänster.

Under dagens diskussioner märktes en samstämmighet beträffande behovet av nätverk för lektorer och forskarutbildade lärare. Genom en sammanslutning skulle det bli det möjligt att erbjuda skolan en bredd av kompetenser, samtidigt som den enskilde lektorn stärks i sin profession. I Skåne har forskarutbildade lärare gått samman i det uppdragsdrivna nätverket ”Vetenskap i skolan”. Verksamhetsledare Maria Brännström var på plats för att berätta om projektet.

- Vi var ett antal disputerade lärare som kom tillbaka till skolan och undrade varför man inte tog vara på våra erfarenheter från forskarutbildningen. Så, för att göra våra kunskaper tillgängliga i hela regionen skapade vi VIS. Skåne har 33 kommuner och inte alla har forskarutbildade lärare, så tanken var att öka likvärdigheten. Vi har medlemmar från väldigt många forskningsfält och man jobbar i allt ifrån grundskola till Vuxenutbildningen.