Strukturer för samverkan

Samtliga försök som presenteras rymmer en dimension som rör strukturer för samverkan. Här ges ytterligare några exempel. 
 

Lokalt ULF-avtal Luleå kommun
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Luleå kommun

Lokalt ULF-avtal Piteå kommun
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Piteå kommun

Lokalt ULF-avtal Kalix kommun
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Kalix kommun

Dialogpartner i Vetenskapligt råd
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Luleå kommun, Piteå kommun, Kalix kommun, Skellefteå kommun

Vidareutveckling av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) genom förstärkning av vetenskaplig ledning.
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/ruc---regionalt-utvecklingscentrum/kontakt/

Regional skolkonferens för dialog och spridning av pågående och avslutade praktiknära forsknings- eller utvecklingsprojekt.
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/kalendarium-lararutbildningen/regional-skolkonferens-28-okt.-2020/

Utveckling av databas för praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt.
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet

Inrättande av ett Regionalt samverkansråd
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet

Avsiktsförklaring om samarbete kring praktiknära forskning mellan Kommunförbundet Skåne och Lunds universitet
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet  
Ansvarig partner: Kommunförbundet Skåne

Avtal mellan skolhuvudmän och lärosäte kring forskningssamverkan inom ULF och långsiktigt inom Stockholm Teaching & Learning Studies (SU/STLS)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet 
Ansvariga huvudmän: Stockholms stad, Botkyrka kommun

Arbetsgrupp för avtalsfrågor inklusive delade tjänster (avslutad)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet/STLS
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan

Utveckling av det Regional Utvecklingscentra i X-län (RucX)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvariga huvudmän: Samtliga 11 kommuner som ingår i RucX-samarbetet tar beslut om nya strukturer för samverkan och praktiknära forskning

Utvecklingsprocess med forskare och lärare/huvudmannarepresentanter för samsyn gällande praktiknära forskning
ULF Nod: Karlstad 
Ansvarigt lärosäteHögskolan i Halmstad
Ansvarig huvudman: Regionens skolhuvudmän

Samverkansavtal om kombinationstjänster för lektorer i skola och förskola
ULF-Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet
Ansvariga huvudmän: Arvika kommun

Vidareutveckling av tidigare strukturer för samverkan och gemensam planering av aktiviteter och projekt med anknytning till praktiknära skolforskning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitet
Ansvariga huvudmän: Regionens skolhuvudmän

Utveckling av lednings-/organisationsstrukturer för samverkan kring forskning mellan lärosäte och skolhuvudmän inom ULF (SU/STLS)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet och STLS
Ansvarig huvudman: Stockholms stad

Befintliga samverkansarenor inom verksamhetsintegrerad lärarutbildning; planeringsdagar, rektorsmöten, avstämningsträffar, kvalitetsmöten
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Karlskrona kommun

Kartläggning av nya samverkansarenor för skolhuvudman, verksamma lärare och universitet
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Karlskrona kommun

Kombinationstjänster: adjungerande adjunkt och adjungerad lektor
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
https://www.oru.se/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/delprojekt/adjungerade-adjunkter/

Utreda möjligheter att skapa verksamhetsöverskridande tjänster med samma huvudman
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitet

Gymnasielärare medverkar som lärare i lärarutbildningen
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet
Ansvarig huvudman: Lunds kommun

Tvåårig postdoktorsanställning med inriktning mot praktiknära skolforskning har tillsatts
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Två postdoktorsanställningar med inriktning mot praktiknära skolforskning under tillsättning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet, Musikhögskolan

Utveckling av kommundoktorandrollen
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun 

Utveckling av kommunslektorsrollen
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun 

Forskningsmiljökoordinator (samfinansierad) har anställts hos Huddinge kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt Lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig Huvudman: Huddinge kommun

Uppdrag som forskningsmiljökoordinatorer för ULF har inrättats/tillsatts på Södertörns högskola
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt Lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig Huvudman: Huddinge kommun

Tydligare ingång till forskningssamarbete med lärare och förskollärare hos huvudman för forskare och doktorander på högskolan har skapats
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt Lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig Huvudman: Huddinge kommun

Arbete för framtagning av en kommunövergripande strategi för stärkt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom skola/förskola
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt Lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig Huvudman: Huddinge kommun

Examensrätt för forskarutbildning inom området Utbildningsvetenskap (struktur för praktiknära forskning och licentiatforskarskola) 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle

Forskarutbildning kring Research Practice Partnerships med licentiatexamen som mål
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte/ skolhuvudman: Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Utveckling av forskarnätverk
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Utveckling av nätverk mellan forskare – yrkesverksamma lärare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna 

Gemensam seminarieserie lärosäte-huvudman med utgångspunkt i huvudmannens prioriterade områden
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet
Ansvarig huvudman: Malmö stads tre utbildningsförvaltningar

Didaktiska nätverk för gemensamma intresseområden skola – lärarutbildning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet
Ansvariga huvudmän: Vellinge kommun, Malmö stad, Svedala kommun, Lomma kommun, Helsingborg kommun samt Kunskapsskolan AB

Kompetenslista med forskare som är intresserade av praktiknära forskning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet  
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet  

Utveckling av större ”ULF-forskningsprojekt” som svarar mot professionens behov och skolhuvudmännens kvalitetsarbete 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet och STLS
Ansvarig huvudman: Stockholm stad 

Vetenskapligt stärka lärardrivna FoU-projekt inom STLS 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet  
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan

Modell för samverkan kring kunskapsspridning och kompetensöverföring
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan
Ansvariga huvudmän: Järfälla kommun och Haninge kommun

Utveckling av strategi för kunskapsspridning till lärare lokalt, regionalt och nationellt. 
SU/STLS
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet
Ansvariga huvudmän: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan

Utveckling/revidering av den forskningsfond som Högskolan Dalarna haft sedan 2009
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Utveckling av en regional samverkankonferens 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna
Ansvarigt huvudmän: Regionens huvudmän

Planering FoU-konferens 2021
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Piteå kommun

AIMday för regional inventering av behov av forskning och eller utbildningsinsatser
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Regional inventering av behov av forskning och/eller utbildningsinsatser (AIMday) 
ULF NodUppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvarig partner: RUCX 

Inventering av behov för en digital plattform för praktiknära skolforskning och examensarbeten
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitet
Ansvarig skolhuvudman: Regionens skolhuvudmän

Utveckla ”inträdesstrukturer” med syfte att skapa ett naturligt inträde för lärare, skolledare och forskare i praktiknära forskning
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Piteå kommun

Utveckling av befintliga lednings-/organisationsstrukturer för samverkan kring forskning mellan lärosäte och skolhuvudmän inom ULF (SU/STLS)
ULF Nod: Uppsala
​Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet 
Ansvarig huvudman: Stockholms stad