Rapporter

Rapport: Linking Instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching (LISA-PLOT)
Michael Tengberg, Anette Forssten Seiser, Marie Wejrum, Monica Evermark, Marie Pilfalk, Karlstad universitet 2022
ULF-nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstad universitet

Rapport: En hållbar modell för praktiknära forskning? Utvärdering av K-ULF vid Kungliga Tekniska högskolan
Johanna Andersson, Jonas Hallström, Linköpings universitet 2023
ULF-nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet

Rapport: Casemetodikens möjligheter för en språkutvecklande ämnesundervisning: Ett ULF-projekt
Eva Bringéus (red.), Malmö universitet 2022
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet

Rapport: Lärosätesrapport från genomlysningen av ULFförsöksverksamheten inom Umeånoden
Björn Ahlström, Malin Benerdal, Sara Cervantes, Anna-Karin Westman, Umeå universitet och Mälardalens högskola 2022
ULF-nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet och Mälardalens högskola

Rapport: Slutrapport – Utprövning av ett kartläggningsredskap för identifiering av undervisningsutmaningar
Inger Eriksson, Sebastian Björnhammer, Ann-Sofie Jägerskog, Stockholms universitet 2022
ULF nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte och huvudmän: Stockholms universitet/Stockholm Teaching & Learning Studies

Rapport: Undervisning om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen i förskolan
Marie Fridberg, Agneta Jonsson, Andreas Redfors och Susanne Thulin, Högskolan Kristianstad 2021
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad

Rapport: Rektorers uppfattningar om undervisningens villkor och en skola på vetenskaplig grund
Kenneth Nordgren, Daniel Bergh, Susanne Duek, Martin Jakobsson, Yvonne Liljekvist, Karlstads universitet 2022
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet

Rapport: Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för kollegialt samarbete och forskningssamverkan
Kenneth Nordgren, Martin Kristiansson, Yvonne Liljekvist, Daniel Bergh, Karlstads universitet 2019
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet

Rapport: Ledarskap för lärande 
Marcus Samuelsson och Anja Thorsten, Linköpings universitet 2022
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet

Rapport: Lärosätesrapport från genomlysningen av ULF-försöksverksamheten inom Umeå-noden
Anna-Karin Westman, Sara Cervantes, Malin Benerdal, Björn Ahlström, Högskolan Dalarna och Umeå universitet 2022
ULF Nod: Umeå
Ansvarig lärosäte: Högskolorna Dalarna och Umeå universitet

Rapport: Lärosätesrapport från genomlysningen av ULF-försöksverksamheten inom Umeå-noden
Björn Ahlström, Malin Benerdal, Anna-Karin Westman och Sara Cervantes, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet 2022
ULF Nod: Umeå
Ansvarig lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå universitet

Rapport: Lärosätesrapport från genomlysningen av ULF-försöksverksamheten inom Umeå-noden
Björn Ahlström, Malin Benerdal, Anna-Karin Westman och Sara Cervantes, Mittuniversitetet och Umeå universitet 2022
ULF Nod: Umeå
Ansvarig lärosäte: Mittuniversitetet och Umeå universitet

Rapport: Lärosätesrapport från genomlysningen av ULF-försöksverksamheten inom Umeå-noden
Björn Ahlström, Malin Benerdal, Anna-Karin Westman och Sara Cervantes, Örebro universitet och Umeå universitet 2022
ULF Nod: Umeå
Ansvarig lärosäte: Örebro universitet och Umeå universitet

Rapport: Lärosätesrapport från genomlysningen av ULF-försöksverksamheten inom Umeå-noden
Björn Ahlström, Malin Benerdal, Anna-Karin Westman och Sara Cervantes, Umeå universitet 2022
ULF Nod: Umeå
Ansvarig lärosäte: Umeå universitet

Rapport: Utveckling, Lärande, Forskning? Slutrapport från genomlysningen av ULF-försöksverksamheten inom Umeå-noden
Björn Ahlström, Malin Benerdal, Anna-Karin Westman och Sara Cervantes, Umeå universitet 2022
ULF Nod: Umeå
Ansvarig lärosäte: Umeå universitet

Rapport: MKL:s utlysningar av FoU‐medel 2015‐2018 - en ULF‐rapport
Annaliina Gynne och Max Jakobsson, 2022
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens universitet

Rapport: Huvudmännen i fokus - delrapportering från genomlysningen av Umeå-nodens ULF-försöksverksamhet
Björn Ahlström, Malin Benerdal, Sara Cervantes, Anna-Karin Westman, 2021 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Rapport: Hur skapas hållbara samverkansstrukturer mellan akademi och förskola?
Karin Alnervik, Sara Frödén, Ingrid Granbom, Anne Lillvist och Martina Norling, 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Tillgänglig lärmiljö i gymnasiesärskolan
Anna Öhman, 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet
Ansvarig huvudman: Örebro kommun 

Rapport: VFU på övningsförskola och skola
Anna-Lova Rosell, Frida Dahlin, Gabriel Hällqvist och Elisabeth Johansson, Örebro universitet.  Framtidens Lärarutbildnings rapportserie, Rapportnummer 2021:2
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Praktiknära och didaktisk forskning – var står vi och var ska vi?
Malin Benerdal, Örebro Universitet. Framtidens lärarutbildnings rapportsamling, Rapportnummer: 2021:3
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Adjungerade adjunkters uppfattningar om att arbeta på lärarutbildningen
Marie Rex, Örebro Universitet 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Enhetschefers uppfattningar om adjungerade adjunkter i lärarutbildningen
Marie Rex, Örebro Universitet 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Kommunala skolhuvudmäns syn på samverkan med universitet kring praktiknära forskning
Lena Öijen, Ann Öhman-Sandberg och Urban Haglind, Örebro Universitet 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Professorernas syn på ULF-avtal och praktiknära forskning
Lena Öijen och Ann Öhman-Sandberg, Örebro Universitet 2019
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro Universitet

Rapport: Praktiknära skolforskning i samverkan. Piteå kommuns arbete med forskning och utveckling inom förskola och skola i samverkan med universitet 
Kristina Hansson (red.)., Piteå kommun 2019
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun

Rapport: Examensarbete i samverkan. Lärdomar från ett pilotförsök med samverkande vetenskaplig handledning mellan Piteå kommun och LTU
Kristina Hansson (red.), Piteå kommun, kommande 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun

Rapport: Praktiknära forskning - Professionens frågor och huvudmannens prioriteringar
Ulla Karin Nordänger, Niclas Westin och Anders Persson, 2022. 
ULF Nod: Uppsala
Ansvariga lärosäten: Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet
Ansvarig huvudman: Stockholms Stad

Rapport: Interkulturalitet i förskolans arbete med barns sociala och kunskapsmässiga utveckling
Hassan Sharif, Uppsala universitet 2021
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun

Rapport: En nationell nulägesbild av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 2020–21: En kartläggning av hur RUC-företrädare ser på RUC:s förutsättningar, funktion och verksamhet
Urban Haglind, Lena Öijen och Ann Öhman Sandberg, Örebro universitet 2021
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet

Rapport/Studie: Studenten som samverkansprojekt - en studie om samverkan för ökad kvalitet i utvecklingsinriktade självständiga arbeten
Ann-Katrin Perselli, Marianne Dahl, Linnéuniversitetet 2021
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet

Rapport: Digitalt skrivande: En möjlighet eller ett hinder i dagens klassrum?
Alexandra Jevring, Kungliga Tekniska Högskolan 2020
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan 
Ansvarig huvudman: Stockholms stad

Rapport från en forskningscirkel: Undervisning utifrån särskild begåvning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet 
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun

Rapport: Skolledares och skolchefers utgångspunkter och förväntningar på praktiknära forskning
Björn Haglund: Högskolan i Gävle 2021 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvariga huvudmän: 10 kommuner i Gävleborgs län, samt Älvkarleby kommun

Rapport från pilotprojekt om studenters självständiga arbeten
Erik Falk, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2020
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun

Rapport: Sex bärande principer för samverkan - utvärdering av STLS som en modell för samverkan mellan skola och akademi
Tväråna M., Jägerskog, A.-S., & Björklund, M. (Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, nummer 17). Stockholms universitet 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Rapport: Att identifiera ämnesdidaktiska utmaningar i undervisningen: rapport från kartläggningsprojektet inom STLS/ULF
Inger Eriksson, Sebastian Björnhammer och Ann-Sofie Jägerskog (Stockholms universitet, Kunskapsskolan Sverige och Fryshusets gymnasium/STLS): Under arbete, klar 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Senast uppdaterad: 2023-10-26