Böcker och antologier

Antologikapitel: Kroppsligt erfarande av att kunna driva sin vilja i teaterundervisning på gymnasiet
Ahlstrand, Pernilla & Andersson, Ninnie (2022). I: Anders Burman & Petra Lundberg Bouquelon (red.). I rörelse: Estetiska erfarenheter i pedagogiska sammanhang. Södertörns högskola (skriftserien Södertörn Studies in Higher Education)
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Antologikapitel: Programmering för en problembaserad undervisning i gymnasieskolan
Pejlare, J. & Lundin, S. (2021).  I K. Bråting, C. Kilhamn & L. Rolandsson (red.), Programmering i skolmatematiken - möjligheter och utmaningar. Studentlitteratur.
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Antologikapitel: Skolutveckling genom didaktiskt klassrumsarbete i samverkan lärare och forskare
Lilja, A., Franck, O., Lifmark, D., Lyngfelt, A., Osbeck, C., & Sporre, K: Skolutveckling i teori och praktik, Malmö: Gleerups 2021, I Å. Hirsch., & A. Olin. (red.) 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Antologi: Kapitel i bokprojekt om ledarskap för lärande
Anja Thorsten och Marcus Samuelsson, Linköpings universitet
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet

Antologi: Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi - utmaningar och möjligheter med samverkan
Medverkande: Pernilla Alm, Karin Alnervik, Katarina Arkehag, Malin Benerdal, Andreas Bergh, Inger Eriksson (red.), Sara Frödén, Ingrid Granbom, Lars Haikola, Ida-Lie Heljeberg, Lisa Isenström, Anne Lillvist, Peter Morfeldt, Oliver St John, Jan Strid, Anna Teledahl, Marie Öhman, Ann Öhman Sandberg (red.), Lena Öijen. 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet

Antologikapitel: Med rätt till modersmålsundervisning – Fjärrundervisning som alternativ för ett ökat språkande mellan elever och lärare
Pettersson, F., & Hjelm, P. (in press)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Antologi: Utbildningsvetenskapliga perspektiv på samverkan
Redaktörer: Annaliina Gynne, Max Jakobsson & Johannes Rytzler (red.), Liber (ges ut 2022)
ULF Nod: Umeå
Ansvarig lärosäte: Mälardalens högskola

Antologikapitel: En pedagogisk läsning av samverkan, för, om och i utbildning 
Rytzler, J. (2022). I: A. Gynne, M, Jacobsson, J. Rytzler (red.). Utbildningsvetenskapliga perspektiv på samverkan. Liber.
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens högskola

Antologikapitel: Medierad diskursanalys för djupare förståelse av samverkan inom ramen för VFU
Författare: Annaliina Gynne. I: Gynne, A., Jakobsson M. & Rytzler, J. (red.) Utbildningsvetenskapliga perspektiv på samverkan, 2022
ULF Nod: Umeå
Ansvarig lärosäte: Mälardalens högskola

Antologi: Skola på vetenskaplig grund i praktiken. Akademisering av lärares arbete
Ulrika Bergmark & Kristina Hansson, ​Lund: Studentlitteratur, 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun 
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet

Antologikapitel: Skola på vetenskaplig grund – att tolka och översätta uppdraget
I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red. och författare), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun 
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet

Antologikapitel: Akademisering en global policytrend
Kristina Hansson, Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.) 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun 
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet

Antologikapitel: Akademisering: lärares dilemman och strategier 
Kristina Hansson & Per–Olof Erixon, Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.) 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun 
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet

Antologikapitel: Relationen mellan vetenskaplig kunskap och praktisk lärarkunskap 
Ulrika Bergmark & Per-Olof Erixon, Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.) 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun 
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet

Antologikapitel: Akademisering som policyfråga nationellt och internationellt
Inger Erixon Arreman, 2021, Umeå Universitet. Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 55–86). Studentlitteratur. I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Antologikapitel: Akademisering – styrning av lärares arbete och skolans utveckling
Kristina Hansson, 2021. Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete (s. 41-54). I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.)
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman och lärosäte: Piteå kommun, Luleå tekniska universitet & Umeå Universitet

Antologikapitel: Lärares professionella lärande i aktionsforskning
Ulrika Bergmark, Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.) 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun 
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet

Antologikapitel: Försteläraren och skolans akademisering 
Bergmo Prvulovic och Kristina Hansson, Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.) 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun 
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet

Antologikapitel: Utbildningsförvaltningens arbete med forskning och utveckling 
Ulrika Bergmark och Kristina Hansson (Red. och författare), Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun 
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet

Antologikapitel: Teori och metod för samverkande praktiknära forskning i skolan  
Kristina Hansson, Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete, I Bergmark, U., & Hansson, K. (Red.) 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun 
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet

Antologikapitel: Akademisering som policyfråga nationellt och internationellt
Inger Erixon Arreman, Skola på vetenskaplig grund i praktiken: Akademisering av lärares arbete. I. (red.) Bergmark, U & Hansson, K. (Red.) 2021
ULF nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun 
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet

Antologikapitel: Akademisering av professionen – att röra sig mellan fält
Kristina Hansson, Elisabeth Pettersson, Iris Rosengren Larsson, Stina Westerlund & Christina Wiklund, Piteå kommun & Umeå universitet, 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Antologikapitel: Rektorers ledarskap i skolans vetenskapliga arbete
Catarina Lundqvist & Stina Westerlund, Umeå Universitet (kapitel baserad på FoU i Piteå kommun)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Bok: Litteratursamtalets pedagogik: lärande, utveckling och relationer. 
Ulrika Bergmark & Sara Viklund, Luleå tekniska universitet & Piteå kommun (bok baserat på aktionsforskningsprojekt i Piteå kommun) Malmö: Gleerups, 2020 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Ett läsår med fjärrundervisning – erfarenheter från ett projekt
From, J. (2019).  Stockholm: Skolverket
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Learning to teach in a remote educational context – exploring the organization of teachers’ professional development of digital competence
Pettersson, F., & Olofsson, A. D. (2019).  In A. Littlejohn, J. Jaldemark, E. Vrieling-Teunter, F. Nijland (Eds.) Networked Professional Learning: Emerging and equitable discourses for professional development. New York: Springer
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Fjärrundervisningens organisatoriska förutsättningar
Pettersson, F. (2019). Skolverket: Stockholm
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Fjärrhandledaren som pedagogisk resurs
Pettersson, G. (2019). Skolverket: Stockholm
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Utvecklingsprocessen i ett praktiknära forsknings- och utvecklingssamarbete – exemplet Specialpedagogisk fjärrhandledning
Pettersson, G. (2021). In press
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Antologi: A prima vista - Möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga Musikhögskolan
Ansvarig huvudman: Eskilstuna kommun

Antologi (kapitel): Att identifiera problem i undervisningen – en grund för didaktisk skolutveckling
Inger Eriksson, Stockholms universitet/STLTS: Ingår i boken ”Att förbättra skolor med stöd i forskning”, Natur och kultur, under utgivning.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2022-05-09