Professionens delaktighet och kompetensutveckling

Flertalet försök rör professionens delaktighet. Under denna rubrik ryms olika insatser för kompetensutveckling inom forskning och utvecklingsarbeten.


Skolutvecklingsprojekt: Matematikdidaktik - matematiska begrepp
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Norrköpings kommun
(Projektet är avslutat)

Skolutvecklingsprojekt: Matematikdidaktik - subtraktion 
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Norrköpings kommun 

Skolutvecklingsprojekt: Matematikdidaktik - talkombinationer
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Linköpings kommun

Skolutvecklingsprojekt: Matematikdidaktik - Learning study
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Norrköpings kommun

Skolutvecklingsprojekt: Undervisning i engelska
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Kinda kommun

Skolutvecklingsprojekt: Synligt lärande och goda lärmiljöer
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Norrköpings kommun

Skolutvecklingsprojekt: Bedömning på gymnasiet
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Norrköpings kommun

Skolutvecklingsprojekt: Matematikkommunikation i förskolan
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Linköpings kommun

Skolutvecklingsprojekt: Samarbetsformer i förskolan
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Boxholms kommun

Skolutvecklingsprojekt: Undervisning på SFI
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Linköpings kommun 

Forskningscirklar för skolutveckling
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Väst 
Ansvariga huvudmän: Regionens skolhuvudmän

Professionsdriven skolutveckling med fokus på förskolan och förskoleklass. Delprojekt 1 - implementering av förskolans läroplan - Lpfö18
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan för Lärande och kommunikation, Jönköping University
Ansvarig huvudman: Habo kommun

Professionsdriven skolutveckling med fokus på förskolan och förskoleklass. Delprojekt 2 - implementering av Hitta Matematiken i förskoleklass
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan för Lärande och kommunikation, Jönköping University
Ansvarig huvudman: Habo kommun

Försöksverksamhet med totalt åtta forskningscirklar
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet
Ansvarig huvudmans: Regionens skolhuvudmän

Forskningscirklar för ökad forskningslitteracitet
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet
Ansvarig huvudmans: Regionens skolhuvudmän

Utveckling av lärcirklar för förskoleklasslärare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Utveckling av lärcirklar för skolledare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Forskningscirklar 
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Piteå kommun

Ökad forskningslitteracitet genom forskningscirklar
ULF NodUppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet 
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun 

Överbryggande behörighetsgivande kurs för avancerad nivå (förbereda för forskningscirkel eller deltagande i praktiknära forskning) 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle  

Lärares samarbete runt planering och efterarbete av undervisning som modell för praktikutvecklande forskningssamverkan 
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet  
Ansvariga huvudmän: Regionens skolhuvudmän

Utveckling av modell för att dela och sprida resultat från samverkansprojekt
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Halmstad
Ansvariga huvudmän: Regionens huvudmän

FoU-projekt: Ledning och styrning av det systematiska kvalitetsarbetet, förskolans ledningsgrupp Luleå kommun
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Luleå kommun

FoU-projekt: Måste det vara kul hela tiden? Om elevers motivation
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Nya läroverket, friskola i Luleå

FoU-projekt: När hela hjärtat är med – hälsofrämjande arbete
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Töreskolan, Kalix kommun

FoU-projekt: Att stärka rektors pedagogiska ledarskap
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Centrumskolan, Kalix kommun

FoU-projekt: NYtext i Svenskämnet (NYIS)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Balderskolan, Skellefteå kommun

FoU-projekt: Handen och tanken – Med estetiska uttryck
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Hällbackens-, Uddens-, Bensbyns- och Sundets förskolor, Luleå kommun

FoU-projekt: Forskningsbaserad vokabulärundervisning i Engelska och Moderna språk
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Luleå Gymnasieskola, Luleå kommun

Regionalt kollegialt lärande för rektorer: Att leda forskningsbaserat lärande
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
https://www.oru.se/utbildning/lararutbildning/ruc---regionalt-utvecklingscentrum/kompetensutveckling/att-leda-forskningsbaserad-skolutveckling/

Utveckling av kursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser ur forskningsprojekt om kollegialt lärande.
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet

Utvecklingsprojekt: Samverkan i elevhälsofrågor - Örebro kommun och Örebro universitet 2020-2021
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Örebro kommun

Utvecklingsprojekt: Digitalt undersökande i förskolans undervisning: hur kan det gå till?
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Örebro kommun

Utvecklingsprojekt: Dans för, av och med yngre barn. Utvecklandet av en modell för jämställd dansundervisning för 1-3-åringar i förskolan som innefattar användandet av digitala verktyg.
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Örebro kommun

Stärkt FoU-kapacitet och professionsutveckling – arrangemang av FoU-seminarier
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarigt huvudmän: Luleå kommun, Piteå kommun och intresseorganisationen Norrbottens Kommuner

Skapande av tre didaktiska nätverk för gemensamt lärande och generering av forskningsfrågor 
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet; 
Ansvariga huvudmän: Vellinge kommun, Svedala kommun, Kunskapsgymnasiet Malmö, Helsingborgs kommun, Lomma kommun 

Skapande av en regelbunden mötesplats för gemensamt lärande på förvaltningsnivå 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet 
Ansvariga huvudmän: Hässleholms kommun, Landskrona kommun, Vellinge kommun, Svedala kommun, Kunskapsskolan Trelleborg, Helsingborgs kommun

FoU-program med fokus på digitalisering
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens högskola/Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Aktörernas perspektiv, förhoppningar och förväntningar på samverkan i arbete med övningsskolor
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte/skolhuvudman: Mälardalens högskolor

Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan mellan forskare och lärare 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet/STLS
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan

Serie av workshops: FoU-miljö Estetikens ekologi: akademisering och digitalisering av estetiska ämnen
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Seminarieserie MULF-talk - Mötesplats för utveckling, lärande och forskning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Forskningsseminarieserier med förskollärare och lärare ledda gemensamt av forskningsmiljökoordinatorer från huvudman och lärosäte
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig huvudman: Huddinge kommun

Återkommande workshops med forskare och förskollärare, lärare och skolledare från huvudman runt bl.a. forskningslitteracitet
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig huvudman: Huddinge kommun

ULF, praktiknära forskning och den lokala verksamheten presenteras på fortbildningsdagar inom Huddinge kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig huvudman: Huddinge kommun

Inventering av kompetens och intresse för praktiknära skolforskning hos lärosätets forskare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet

Inventering av kompetens och intresse för praktiknära skolforskning hos lärosätets forskare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Regional inventering av behov av forskning och/eller utbildningsinsatser (AIMday) 
ULF NodUppsala
Ansvarigt lärosäte Högskolan i Gävle 
Ansvarig partner: RUCX 

Senast uppdaterad: 2021-05-04