Forskningsprojekt

Under denna rubrik finns forskningsprojekt som har fått ULF-medel. Vägen fram till beslut om hur forskningsmedlen fördelats ser olika ut i olika noder – dessa modeller visar på olika sätt att skapa strukturer för samverkan. Flera projekt har erhållit medel för att därigenom även kunna bidra med kunskaper och modeller för försöksverksamhetens kommande förslag på ett nationellt ULF-avtal. Därför finns vid några projekt dessa områden preciserade.

Att utveckla elevers engagemang för NT-undervisning – ett forsknings- och utvecklingsprojekt
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Timrå kommun
 
Fritidshemmet: Den fria leken utforskas genom aktionsforskning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Sundsvalls kommun
 
Lokalt relevant utbildning för hållbar utveckling: den lilla skolans förutsättningar i en global kontext
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Östersunds kommun och Ånge kommun
 
Design för hållbart lärande i förskolan
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Härnösands kommun

Undervisning i förändring. Att skapa ett gemensamt rum för professionell utveckling i en digitaliserad skola
ULF-Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet
Ansvariga huvudmän: Karlstad kommun

Digital teknik som brygga mellan lärarutbildning, yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande
ULF-Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet
Ansvariga huvudmän: Lillerudsgymnasiet, Fria Läroverken i Sverige, Torsby kommun

Linking instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet i samverkan med regionens skolhuvudmän

Digitalitet – jag vet  (högstadiet och gymnasiet)
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvariga huvudmän: Linköpings kommun och Motala kommun

Ledarskap för lärande (Åk 4-9)
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvariga huvudmän: Norrköpings kommun, Mjölby kommun och Söderköpings kommun

Språkutvecklande arbetssätt i en mångkulturell förskola
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvariga huvudmän: Norrköpings kommun, Finspång kommun och Motala kommun.

Att synliggöra fritidspedagogikens specifika kärna
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Söderköpings kommun

Fritidshemmets verksamhet
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Kinda kommun 

Att utveckla flerspråkiga elevers ämneslitteracitet genom genre-pedagogisk undervisning
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvarig huvudman: Göteborgs kommun

De osynliga: om problematisk skolfrånvaro och insatser i en lokal kontext
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvarig huvudman: Partille kommun, Barn- och elevhälsan, Partille kommun

DigiFLEX: Didaktisk design i samverkan - rummets betydelse i ny skolverksamhet
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborg universitet, Högskolan Väst
Ansvarig huvudman: Göteborgs stad

ELSA-modellen för samverkan kring strukturerat språkstöd i förskolan
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudmän: Lilla Edets kommun, Lerums kommun

Med translanguaging (TL) som ramverk på Bergsjöskolan
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvarig huvudman: Göteborgs kommun

Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudmän: Göteborgs kommun

Aktivt lärande i praktiken
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Chalmers tekniska högskola
Ansvariga huvudmän: Härryda kommun

Lärande av procedurer och begrepp i matematik med hjälp av programmering
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Chalmers tekniska högskola
Ansvariga huvudmän: NTI-gymnasiet Johanneberg

Att använda barnböcker i engelskundervisning i årskurs 4 (Sölvesborgs kommun)
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 
Ansvariga huvudmän: Sölvesborgs kommun

Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 
Ansvariga huvudmän: Kristianstads kommun

Effekten av pulshöjande aktiviteter för elevers koncentrationsförmåga och arbetsminne i matematik 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 
Ansvariga huvudmän: Helsingborgs stad 

MultiDigComp
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 
Ansvariga huvudmän: Hässleholms kommun

Hur vet man att dinosaurierna hade fjäll? Bilderböcker som utgångspunkt för samtal om naturvetenskap i förskolan 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Kristianstad 
Ansvariga huvudmän: Kristianstads kommun

AI och digital matematik: Nya förutsättningar för undervisning och lärande
ULF Nod: Göteborg   
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudmän: Göteborgs kommun, Kungsbacka kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

En praktiknära fortbildningsmodell – Förskollärare och forskare i samverkan kring …
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudman: Kungsbacka kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Teknikkunskaper och tekniskt språkbruk i förskolas undervisningsspråk – En mo…
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudmän: Kungsbacka kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Att skapa den etiska blicken och rösten – En skönlitteraturbaserad etikundervisning…
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudmän: Göteborgs kommun, Kungsbacka kommun samt Lerums kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Bedömning av kunnande i dans och teater inom gymnasieskolan
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvariga huvudmän: Göteborgs kommun, Härryda kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Språkdidaktikssamverkan – en studie om språk- och ämnesintegrerad undervisning
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvarig huvudman: Göteborgsregionen
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Ämnesdidaktiska modeller för de naturorienterade ämnena i förskola och grundskola
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvarig huvudman: Göteborgs kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Programmering för lärande i matematik
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs kommun
Ansvarig huvudman: Göteborgs kommun
* Kan även härledas till kategorierna Forskningsmiljöer, Forskningsprojekt, Professionens delaktighet och kompetensutveckling (inom ULF), Strukturer – olika typer av samverkan

Ett kreativt lärrum som bidrar till inkluderande lärmiljöer?
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Borås 
Ansvariga huvudmän: Svenljunga kommun

Forskningsprojekt
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Jönköping university
Ansvariga huvudmän: Vaggeryds kommun och Habo kommun
+Årlig konferens JU tillsammans med Jönköpings kommun

Möjligheternas arena – platsens betydelse för lärande och hälsa i friluftsliv och utevistelse
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Skolhuvudman; Järfälla kommun

Inkluderande undervisning inom kunskapsområdet allsidig rörelseförmåga - undervisningsdesign i ämnet idrott och hälsa
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Skolhuvudman; Järfälla kommun

Rörelse för bättre hälsa och inlärning
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Skolhuvudman; Järfälla kommun

Utökad undervisningstid i ämnet idrott och hälsa - från beslutsprocesser till implementering
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Skolhuvudman; Järfälla kommun

Interaktiva läromedel för ökad måluppfyllelse i kursen Idrott och hälsa I bland elever på yrkesinriktade gymnasieprogram
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Skolhuvudman: Haninge kommun

Elevinflytande genom inriktningsval av ämnet idrott och hälsa på gymnasiet för ökad måluppfyllelse
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Skolhuvudman: Haninge kommun

Bedömningsprocesser inom kunskapsområdet friluftsliv  - ett kollegialt utvecklingsarbete
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Skolhuvudman: Haninge kommun

Pedagogiska dimensioner av samverkan
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens högskola

Mot en innehållsfokuserad samverkan. Läroplansteoretiska och didaktiska perspektiv på samverkan
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens högskola

Samverkan eller motverkan? Föreställningar om vetenskapens roll i skolutveckling
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens högskola

Rörelseförståelse för nyanlända flickors deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa [avslutat]
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Hallsbergs kommun

”Från fötter till betyg” – rörelseförståelse för nyanlända flickors aktiva deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa.
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudmän: Hallsbergs kommun, Sydnärkes utbildningsförbund

Flerspråkigt stöd för vuxna nyanlända inom sfi
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Örebro kommun

Multilingual support for newly arrived adult migrants in ‘Swedish for immigrants’ learning environments.
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Örebro kommun

Hållbar och likvärdig förskola
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Laxå kommun

Förskola i kontinuerlig utveckling: fokus på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Köpings kommun

Vardagsarbete i förskolan: yrkesroller i förskolan
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Lindesbergs kommun

Från positiva berättelser till beprövad erfarenhet – kollegialt lärande i en pressad vardag
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Kumla kommun

Kollegiala strukturer och kollaborativt lärande
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Askersunds kommun

Högläsning i förskolan och boken som artefakt för samverkan mellan förskolepersonal och föräldrar med annat modersmål än svenska.
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Örebro kommun

Mixed Ability in English Classes: Ideals, Realities and Solutions
ULF-Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudmän: Hallsbergs kommun, Viktoriaskolan i Örebro.

Svensklärare reflekterar: Språkideologier i text och rum på högstadiet
Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Örebro kommun

Kollegialt lärande som praktik
Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Laxå kommun

Processer som etablerar och driver kollegialt lärande i matematik
Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Hällefors kommun

Dokumentation från den egna undervisningen som underlag för undervisningsutveckling
Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Örebro kommun

Kollegialt lärande för att utveckla pedagogiskt ledarskap
Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
Ansvarig huvudman: Viktoriaskolan i Örebro

Matematikdidaktiskt FoU-projekt: Undervisning som stödjer lärande genom kreativ problemlösning
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Vännäs kommun

Svensklärares sambedömning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna
Ansvarig huvudman: Mora kommun

Forskning om praktiskt kunnande inom undervisning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna
Ansvarig huvudman: Mora kommun

Ett matematikdidaktiskt FoU-projekt
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna
Ansvarig huvudman: Regionens skolhuvudmän

Kampen för lärar- och rektorsyrkets kunskap 
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Piteå kommun

Aktionsforskningsprojekt som baseras på skolans frågeställningar
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman, Piteå kommun

Fjärr- och distansbaserat lärande i glesbygdskommuner
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman, R10 (sammanslutning av 10 glesbygdskommuner)

Kollaborativa pilotstudier (4 mindre studier)
Aktionsforskning inom områden som musiklärare betonat som viktiga. De fyra projekten studeras på meta-nivå, som en studie över modellen. 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäteKungl. Musikhögskolan 
Ansvarig huvudman: Eskilstuna kommun
Projektledaren: anställd både som lektor i musikpedagogik på Kungl. Musikhögskolan och som musiklärare i Eskilstuna kommun.   

Vetenskapliga grund och framkomliga leder – praktikutvecklande forskning i rörelse
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäteLinnéuniversitetet
Ansvarig huvudman: Mönsterås, Kalmar, Mörbylånga och Nybro kommun

Praktikutvecklande självständiga arbeten
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun

Att uppmärksamma, värdera och ansvara för rutiner i skolan
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Karlskrona kommun

Lekresponsiv undervisning i förskoleklass
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun

Skolledarna och praktikens villkor
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Karlskrona kommun

Styrkedjan och den vetenskapliga grunden
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Karlskrona kommun

Arenor för samverkan
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Karlskrona kommun

Visioner och motstånd. En studie av formeringen av en skola och framväxten av en skolkultur
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet
Ansvarig huvudman: Lunds kommun

Den digitala eleven – utmaningar och möjligheter med datorn som instrument i musikundervisningen
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet, Musikhögskolan
Ansvarig huvudman: Lunds kommun

På väg mot praktiknära forskning. Att utveckla en modell för praktiknära forskningsprojekt i skolan
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Skriv- och forskningsprojekt ”Tyst kunskap”
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet
Ansvarig huvudman: Lunds kommun

Säger bilden mer än tusen ord? Om utvecklingen av elevers visuella litteracitet i samhällskunskapsundervisningen
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet/STLS
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun och Fryshuset

Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning (KULF)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga tekniska högskolan
Ansvarig huvudman: Haninge kommun, Lidingö kommun och Stockholms stad 

Senast uppdaterad: 2023-09-08