Aktiviteter

Inom ULF pågår en stor mängd aktiviteter och forskning i samverkan. I de sökbara dokumenten nedan listas forskningsprojekt och publikationer under perioden
2017-2023. 

ULF Forskningsprojekt 2017-2023
Forskningsprojekt som finansierats helt eller delvis av ULF-medel under perioden 2017-2023. I dokumentet finns möjlighet att filtrera och kategorisera materialet bland annat utifrån skolform och ämne. Listan uppdaterades januari 2024. 

ULF Publikationer 2017-2023
Skriftliga publikationer, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga. Listan är sorterad enligt bl.a. titel, författare och medverkande huvudman respektive lärosäte. 

Sammanställningar

Aktiviteter Lärarutbildning 2017-2023
Ett av ULF:s verksamhetsområden handlar om aktiviteter i samverkan kopplade till lärarutbildning och lärarstudenter. Här sammanställs dessa aktiviteter på ett övergripande plan under rubrikerna Utbildningar/kurser företrädesvis för lärarstudenter, VFU inklusive handledarutbildning, Examensarbete, Forskningsprojekt och Övrigt.  


För ytterligare information, kontakta ansvarig för respektive nod.


Senast uppdaterad: 2024-02-05