Aktiviteter

Här finns en sammanställning av pågående aktiviteter inom ULF, samt uppgifter om vilka samverkansparter som ansvarar för dem. Sammanställningen rymmer inte alla delar av verksamheten men visar en spännvidd av aktiviteter, och ska på detta sätt underlätta utbyte av kunskaper mellan och inom noderna.

För ytterligare information, kontakta gärna ansvarig för respektive nod: 

Göteborgs-noden: magdalena.taube@gu.se 
Karlstad-noden: jesper.haglund@kau.se
Umeå-noden: ola.j.lindberg@umu.se
Uppsala-noden: anna.b.cederlund@edu.uu.se


Pågående aktiviteter återfinns under följande kategorier. Många av dem hör hemma under flera rubriker, men vi har valt att fokusera på deras huvudsyfte.
 

Texter och publikationer

Publicerade och planerade artiklar, antologier, rapporter och vetenskapliga publikationer m.m. med bäring på försöksverksamheten ULF. 

Forskningsprojekt

Under denna rubrik finns forskningsprojekt som har fått ULF-medel. Vägen fram till beslut om hur forskningsmedlen fördelats ser olika ut i olika noder.

Gemensamma forskningsmiljöer

Dessa försök rör företrädesvis skapandet av gemensamma forskningsmiljöer mellan lärosäte och en eller flera huvudmän.

Vägen till forskningsprojekt

Flera försök handlar om att finna modeller för hur professionens frågor processas fram. Vem eller vilka involveras? Vad prioriteras? Hur möts beprövad erfarenhet och vetenskaplig kompetens?

Lärarutbildning

Denna kategori rymmer såväl lärarutbildningens organisation och genomförande i sig som hur lärarstudenter kan vara involverade i forskning under sin utbildning.

Professionens delaktighet och kompetensutveckling

Flertalet försök förutsätter professionens delaktighet. Under denna rubrik ryms olika insatser för kompetensutveckling inom forskning och utvecklingsarbeten.

Strukturer för samverkan

Samtliga försök som presenteras rymmer en dimension som rör strukturer för samverkan. Här ges ytterligare några exempel.

Befintliga plattformar

Befintliga plattformar för samverkan.

Senast uppdaterad: 2023-01-25